vietnamesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

소연이에게
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
부모님께,
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 현주야!
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
야 미영아,
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
미영,
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
내 사랑에게,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 현정씨
Trúc thân yêu,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
편지 주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
...관련 계획이 있나요?
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Mình rất vui khi được biết...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물으십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
...께도 안부 전해 주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
빨리 답장 주세요.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
... 이면 답장을 주세요.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til venner og familie
사랑합니다.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
Thân ái,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
그리운 마음 담아 ... 드림
Thân,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
감사하며, ... 드림
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
... 드림 (보냄)
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑을 보내며, ... 드림
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie
사랑하는 마음으로,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie