engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie