italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie