kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie