koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie