Thai | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
เรียน จอห์น
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
จอห์น
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
ที่รักของฉัน
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
สุดที่รักของฉัน
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
ขอให้โชคดี
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
ขอให้โชคดี
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
โชคดี
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
ด้วยความรักยิ่ง
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
รักอย่างมาก
Uformel, brugt når du skriver til familie