kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie