vietnamesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

亲爱的约翰,
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Gửi bạn,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Trúc thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的邮件。
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
你对...有什么计划吗?
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
Mình rất vui khi được biết...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
请在...上加我,我的用户名是...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
代我向...问好。
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复我。
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
如果你有更多消息,请发送给我。
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
保重。
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til familie og venner
我爱你。
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
Thân ái,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Thân,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
最衷心的问候,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie
衷心祝福,
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie