koreansk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Gửi Vi,
정아에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
어머니께/ 아버지께
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
작은 삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
안녕 수지야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
수지야!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
수지!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Gửi bạn,
나의 사랑 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
사랑하는 부인,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
..관련 계획이 있으십니까?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
... 듣게 되어 기뻐
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물어보십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Cho mình gửi lời chào tới...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대할게.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
곧 답장 써주십시오.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
...면 답장을 주십시오.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til familie og venner
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑해요.
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
좋은 하루 보내세요.
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Thân,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Thân thương,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
사랑하는 마음 담아.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
사랑하는 마음과 함께.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når man skriver til familie
Thân thương,
사랑하며, ... 보냅니다.
Uformel, brugt når man skriver til familie