engelsk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
What time is it?
At spørge efter klokken
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
It is ___.
Klokken
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... eight o'clock.
hel time
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... half past eight.
halv time efter en hel time
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... quarter past eight.
kvart time efter en hel time
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... quarter to eight.
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
When?
At spørge efter den helt præcise tid og dato
现在(xiànzài)
now
I dette øjeblik
很快(hěn kuài)
soon
Inden for kort tid
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
later
I en uspecificeret længere periode
一年前(yī nián qián)
a year ago
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上个月(shàng gè yuè)
last month
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上周(shàng zhōu)
last week
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
昨天(zuótiān)
yesterday
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
今天(jīntiān)
today
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明天(míngtiān)
tomorrow
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
下周(xià zhōu)
next week
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明年(míngnián)
next year
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
秒(miǎo)
second(s)
Tids enhed
分钟(fēnzhōng)
minute(s)
Tids enhed
小时(xiǎoshí)
hour(s)
Tids enhed
天(tiān)
day(s)
Tids enhed
周(zhōu)
week(s)
Tids enhed
月(yuè)
month(s)
Tids enhed
年(nián)
year(s)
Tids enhed
黎明(límíng)
dawn
Tidspunkt på dagen
早上(zǎoshang)
morning
Tidspunkt på dagen
中午(zhōngwǔ)
noon
Tidspunkt på dagen
下午(xiàwǔ)
afternoon
Tidspunkt på dagen
晚上(wǎnshàng)
evening
Tidspunkt på dagen
黄昏(huánghūn)
dusk
Tidspunkt på dagen
夜晚(yèwǎn)
night
Tidspunkt på dagen
午夜(wǔyè)
midnight
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

周一(zhōuyī)
Monday
Ugedag
周二(zhōu'èr)
Tuesday
Ugedag
周三(zhōusān)
Wednesday
Ugedag
周四(zhōu sì)
Thursday
Ugedag
周五(zhōu wǔ)
Friday
Ugedag
周六(zhōu liù)
Saturday
Ugedag
周日(zhōu rì)
Sunday
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

春季(chūnjì)
spring
Årstid
夏季(xiàjì)
summer
Årstid
秋季(qiūjì)
autumn/fall
Årstid
冬季(dōngjì)
winter
Årstid