spansk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
¿Qué hora es?
At spørge efter klokken
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Son las ____.
Klokken
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... ocho en punto.
hel time
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... ocho y media.
halv time efter en hel time
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... ocho y cuarto.
kvart time efter en hel time
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... cuarto para las 8.
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
¿Cuándo?
At spørge efter den helt præcise tid og dato
现在(xiànzài)
ahora
I dette øjeblik
很快(hěn kuài)
pronto
Inden for kort tid
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
después
I en uspecificeret længere periode
一年前(yī nián qián)
hace un año
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上个月(shàng gè yuè)
hace un mes
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上周(shàng zhōu)
la semana pasada
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
昨天(zuótiān)
ayer
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
今天(jīntiān)
hoy
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明天(míngtiān)
mañana
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
下周(xià zhōu)
la semana que viene
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明年(míngnián)
año próximo
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
秒(miǎo)
segundo(s)
Tids enhed
分钟(fēnzhōng)
minuto(s)
Tids enhed
小时(xiǎoshí)
hora(s)
Tids enhed
天(tiān)
día(s)
Tids enhed
周(zhōu)
semana(s)
Tids enhed
月(yuè)
mes(es)
Tids enhed
年(nián)
año(s)
Tids enhed
黎明(límíng)
amanecer
Tidspunkt på dagen
早上(zǎoshang)
mañana
Tidspunkt på dagen
中午(zhōngwǔ)
mediodía
Tidspunkt på dagen
下午(xiàwǔ)
tarde
Tidspunkt på dagen
晚上(wǎnshàng)
tarde
Tidspunkt på dagen
黄昏(huánghūn)
anochecer
Tidspunkt på dagen
夜晚(yèwǎn)
noche
Tidspunkt på dagen
午夜(wǔyè)
medianoche
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

周一(zhōuyī)
Lunes
Ugedag
周二(zhōu'èr)
Martes
Ugedag
周三(zhōusān)
Miércoles
Ugedag
周四(zhōu sì)
Jueves
Ugedag
周五(zhōu wǔ)
Viernes
Ugedag
周六(zhōu liù)
Sábado
Ugedag
周日(zhōu rì)
Domingo
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

春季(chūnjì)
primavera
Årstid
夏季(xiàjì)
verano
Årstid
秋季(qiūjì)
otoño
Årstid
冬季(dōngjì)
invierno
Årstid