kinesisk | Fraser - Rejse | Flirte

Flirte - Samtale

May I join you?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren
May I buy you something to drink?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
At spørge efter om du må give personen en drink
Do you come here often?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Småsnak
So, what do you do for a living?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Småsnak
Do you want to dance?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
At spørge en efter om han/hun vil danse
Would you like to get some fresh air?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor
Do you want to go to a different party?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen
Let's get out of here!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen
My place or yours?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne
Would you like to watch a movie at my place?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
At invitere en person med hjem og se en film hos dig
Do you have any plans for tonight?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekte måde at spørge efter en date på
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
At spørge efter en date
Would you like to go get a coffee?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende
May I walk/drive you home?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
At vise interesse i at fortsætte aftenen
Would you like to meet again?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
At spørge efter en mere date
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Høflig måde at slutte aftenen af på
Would you like to come inside for a coffee?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere

You're gorgeous!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
At komplimentere en persons udseende
You're funny!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
At komplimentere en persons humor
You have beautiful eyes!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
At komplimentere en persons øjne
You're a great dancer!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
At komplimentere en persons danseevner
You look beautiful in that dress/shirt!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
At komplimentere en persons tøjstil
I have been thinking about you all day!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
At vise at du rigtig godt kan lide personen
It's been really nice talking to you!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
At komplimentere en efter endt samtale

Flirte - At Sige Nej

I'm not interested.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Høflig måde at afslå en på
Leave me alone.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Ligefrem måde at afslå en på
Get lost!
滚!(gǔn!)
Uhøflig måde at afslå en på
Don't touch me!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
At sige nej når en anden person rører ved dig
Get your hands off me!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder