kinesisk | Fraser - Rejse | Flirte

Flirte - Samtale

Posso unirmi a te?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren
Posso offrirti qualcosa da bere?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
At spørge efter om du må give personen en drink
Vieni qui spesso?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Småsnak
Cosa fai di bello nella vita?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Småsnak
Ti va di ballare?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
At spørge en efter om han/hun vil danse
Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor
Ti va di andare ad un'altra festa?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen
Andiamo via da qui!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen
A casa mia o a casa tua?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne
Ti va di guardare un film a casa mia?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
At invitere en person med hjem og se en film hos dig
Hai qualcosa in programma per stasera?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekte måde at spørge efter en date på
Ti andrebbe di andare a pranzo/cena insieme un giorno?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
At spørge efter en date
Ti va di bere un caffè?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende
Posso accompagnarti a casa a piedi/in macchina?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
At vise interesse i at fortsætte aftenen
Ti va di incontrarci ancora?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
At spørge efter en mere date
Grazie per questa bellissima serata!Dormi bene!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Høflig måde at slutte aftenen af på
Vuoi venire dentro a bere un caffè?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere

Sei bellissima/o!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
At komplimentere en persons udseende
Sei troppo forte!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
At komplimentere en persons humor
Hai dei bellissimi occhi!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
At komplimentere en persons øjne
Sei un bravo ballerino/una brava ballerina!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
At komplimentere en persons danseevner
Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
At komplimentere en persons tøjstil
Ti ho pensato tutto il giorno!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
At vise at du rigtig godt kan lide personen
E' stato un piacere parlare con te!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
At komplimentere en efter endt samtale

Flirte - At Sige Nej

Non sono interessato/a.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Høflig måde at afslå en på
Lasciami in pace.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Ligefrem måde at afslå en på
Vattene!
滚!(gǔn!)
Uhøflig måde at afslå en på
Non toccarmi!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
At sige nej når en anden person rører ved dig
Toglimi le mani di dosso!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder