tysk | Fraser - Rejse | Flirte

Flirte - Samtale

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Kann ich mich setzen?
At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
At spørge efter om du må give personen en drink
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Bist Du oft hier?
Småsnak
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Und, was machst du beruflich?
Småsnak
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Willst Du tanzen?
At spørge en efter om han/hun vil danse
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Möchtest du kurz rausgehen?
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Willst Du auf eine andere Party gehen?
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Lass uns losgehen!
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Zu mir oder zu dir?
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
At invitere en person med hjem og se en film hos dig
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Hast Du heute Abend etwas vor?
Indirekte måde at spørge efter en date på
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen gehen?
At spørge efter en date
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?
At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
At vise interesse i at fortsætte aftenen
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
At spørge efter en mere date
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!
Høflig måde at slutte aftenen af på
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Du siehst hinreißend aus!
At komplimentere en persons udseende
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Du bist lustig!
At komplimentere en persons humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Du hast wunderschöne Augen!
At komplimentere en persons øjne
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
At komplimentere en persons danseevner
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
At komplimentere en persons tøjstil
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
At vise at du rigtig godt kan lide personen
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Es war schön, mit Dir zu reden!
At komplimentere en efter endt samtale

Flirte - At Sige Nej

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Ich habe kein Interesse.
Høflig måde at afslå en på
别烦我。(bié fán wǒ.)
Lass mich in Ruhe.
Ligefrem måde at afslå en på
滚!(gǔn!)
Verschwinde/Hau ab!
Uhøflig måde at afslå en på
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Fass mich nicht an!
At sige nej når en anden person rører ved dig
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nimm deine Finger weg!
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder