kinesisk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

I need to go to the hospital.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
I feel sick.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
I need to see a doctor immediately!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
Help!
救命!(jiùmìng!)
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
Call an ambulance!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

It hurts here.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
At vise hvor det gør ondt
I have a rash here.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
At vise hvor du har et udslæt
I have a fever.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
At informere om at du har feber
I have a cold.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
At informere om at du er forkølet
I have a cough.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
At informere om at du har en hoste
I am tired all the time.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
At informere om at du er har været trær på det sidste
I feel dizzy.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
At informere om at du føler dig svimmel
I don't have any appetite.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
At informere om at du ikke har lyst til at spise
I can't sleep at night.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
At informere om at du ikke kan sove om natten
An insect bit me.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
I think it's the heat.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
I think that I have eaten something bad.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
My _[body part]_ hurts.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
I can't move my _[body part]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
... head ...
…头…(…tóu…)
Kropsdel
... stomach ...
…胃…(…wèi…)
Kropsdel
... arm ...
…手臂…(…shǒubì…)
Kropsdel
... leg ...
…腿…(…tuǐ…)
Kropsdel
... chest ...
…胸…(…xiōng…)
Kropsdel
... heart ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Kropsdel
... throat ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Kropsdel
... eye ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kropsdel
... back ...
…背…(…bèi…)
Kropsdel
... foot ...
…脚…(…jiǎo…)
Kropsdel
... hand ...
…手…(…shǒu…)
Kropsdel
... ear ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kropsdel
... bowels ...
…肠…(…cháng…)
Kropsdel
... tooth ...
…牙…(…Yá…)
Kropsdel
I have diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
At informere om din diabetes
I have asthma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
At informere on din astma
I have a heart condition.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
At informere om dit dårlige hjerte
I'm pregnant.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
At informere om din graviditet
How many times a day should I take this?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
At spørge efter medicinens dosering
Is it contagious?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
Here are my insurance documents.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
At vise dine forsikringsdokumenter
I don't have health insurance.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
I need a sick note.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
I feel a bit better.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
At informere om at din tilstand er forbedret
It has gotten worse.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
At informere om at din tilstand er blevet værre
It's the same as before.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

I would like to buy some___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
At spørge efter et bestemt produkt
painkillers
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
penicillin
青霉素(qīngméisù)
Medicin
aspirin
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
insulin
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
ointment
软膏(ruǎngāo)
Medicine
sleeping pills
安眠药(ānmiányào)
Medicin
sanitary pads
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
disinfectant
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
band aids
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
bandages
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
birth control pills
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
condoms
避孕套(bìyùn tào)
Andet produkt
sun protection
防晒霜(fángshài shuāng)
Andet produkt

Helbred - Allergier

I'm allergic to ___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
At informere om dine allergier
pollen
花粉(huāfěn)
Allergi
animal hair
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Dyreallergi
bee stings/wasp stings
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektallergi
dust mites
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
mold
霉菌(méijūn)
Allergi
latex
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
penicillin
青霉素(qīngméisù)
Lægemiddel allergi
nuts/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Madallergi
sesame seeds/sunflower seeds
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Madallergi
egg
鸡蛋(jīdàn)
Madallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Madallergi
flour/wheat
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Madallergi
milk/lactose/dairy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Madallergi
gluten
面筋(miànjīn)
Madallergi
soy
大豆(dàdòu)
Madallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Madallergi
mushrooms
蘑菇(mógū)
Madallergi
fruit/kiwi/coconut
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Madallergi
ginger/cinnamon/coriander
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Madallergi
chives/onions/garlic
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Madallergi
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Madallergi