engelsk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
I need to go to the hospital.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
I feel sick.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
I need to see a doctor immediately!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
Help!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Call an ambulance!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
It hurts here.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
I have a rash here.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
I have a fever.
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
I have a cold.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
I have a cough.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
I am tired all the time.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
I feel dizzy.
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
I don't have any appetite.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
I can't sleep at night.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
An insect bit me.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
I think it's the heat.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
I think that I have eaten something bad.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
My _[body part]_ hurts.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
I can't move my _[body part]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
... head ...
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
... stomach ...
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... arm ...
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
... leg ...
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
... chest ...
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... heart ...
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... throat ...
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... eye ...
Kropsdel
…背…(…bèi…)
... back ...
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
... foot ...
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
... hand ...
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... ear ...
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
... bowels ...
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
... tooth ...
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
I have diabetes.
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
I have asthma.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
I have a heart condition.
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
I'm pregnant.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
How many times a day should I take this?
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Is it contagious?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Here are my insurance documents.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
I don't have health insurance.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
I need a sick note.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
I feel a bit better.
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
It has gotten worse.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
It's the same as before.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
I would like to buy some___.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
painkillers
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirin
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulin
Medicin
软膏(ruǎngāo)
ointment
Medicine
安眠药(ānmiányào)
sleeping pills
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
sanitary pads
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
disinfectant
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
band aids
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
bandages
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
birth control pills
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
condoms
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
sun protection
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
I'm allergic to ___.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
pollen
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
animal hair
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bee stings/wasp stings
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
dust mites
Allergi
霉菌(méijūn)
mold
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuts/peanuts
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesame seeds/sunflower seeds
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
egg
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
flour/wheat
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
milk/lactose/dairy
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Madallergi
大豆(dàdòu)
soy
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous plants/beans/peas/corn
Madallergi
蘑菇(mógū)
mushrooms
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/coconut
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ginger/cinnamon/coriander
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
chives/onions/garlic
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Madallergi