esperanto | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Mi bezonas iri al la hospitalo.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Mi sentas min malsana.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Mi bezonas vidi kuraciston tuj!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
Helpu!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Voku ambulancon!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Ĝi doloras ĉi tie.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Mi havas erupcion tie.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Mi havas febron.
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Mi havas malvarmumon.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Mi havas tuson.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Mi estas laca tutan tempon.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Mi sentas kapturnan.
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Mi ne havas neniun apetiton.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Mi ne povas dormi dumnokte.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Insekto mordis min.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Mi kredas, ke estas la varmego.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mia _[korpoparto]_ doloras.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
kapo(n)
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
stomako(n)
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
brako(n)
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
gambo(n)
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
brusto(n)
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
kero(n)
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
gorĝo(n)
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
okulo(n)
Kropsdel
…背…(…bèi…)
dorso(n)
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
piedo(n)
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
mano(n)
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
orelo(n)
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
internaĵo(n)
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
dento(n)
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Mi havas diabeton.
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Mi havas astmon.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Mi havas korokondiĉon.
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Mi estas graveda.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Kiom ofte mi devus preni tion tage?
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Ĉu ĝi kontaĝas?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari sporton/trinki alkoholon?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Jen miaj dokumentoj de asekuro.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Mi ne havas sanasekuron.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Mi bezonas noton de malsano.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Mi sentas iom pli bone.
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Ĝi plimalbonigis.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Ĝi estas la sama kiel antaŭe.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Mi ŝatus aĉeti ___.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
kontraŭdolorilojn
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicilinon
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirinon
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulinon
Medicin
软膏(ruǎngāo)
ŝmiraĵon
Medicine
安眠药(ānmiányào)
dormpilolojn
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
sanitaran buŝtukon
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
desinfektaĵon
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
pansobendon
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
pansaĵon
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
kontraŭkoncipajn pilolojn
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
kondomojn
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
kontraŭsunan kremon
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Mi estas alergia al ___.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
poleno
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
animala haro
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
abelopikiloj/vespopikoj
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
polvaj leptoj
Allergi
霉菌(méijūn)
ŝimo
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
latekso
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicilino
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuksoj/arakidoj
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sezamosemoj/sunfloroj
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
ovo
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
faruno/greno
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
lakto/laktozo/laktejo
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluteno
Madallergi
大豆(dàdòu)
sojo
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Madallergi
蘑菇(mógū)
fungoj
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruktoj/kivo/kokoso
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
zingibro/cinamo/koriandro
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebolletoj/cepoj/ajlo
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alkoholo
Madallergi