hindi | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kropsdel
…背…(…bèi…)
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
青霉素(qīngméisù)
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
软膏(ruǎngāo)
Medicine
安眠药(ānmiányào)
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
霉菌(méijūn)
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
青霉素(qīngméisù)
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Madallergi
面筋(miànjīn)
Madallergi
大豆(dàdòu)
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Madallergi
蘑菇(mógū)
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
Madallergi