italiensk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Devo andare in ospedale.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Non mi sento bene.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Ho bisogno di un dottore subito!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
Aiuto!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Chiamate un'ambulanza!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Mi fa male qui.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Ho uno sfogo qui.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ho la febbre.
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Ho il raffreddore.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Ho la tosse.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Sono sempre stanco.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Mi gira la testa.
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Non ho fame.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Non riesco a dormire la notte.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Un insetto mi ha punto.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Credo che sia il caldo.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
... testa ...
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
... pancia ...
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... braccio ...
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
... gamba...
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
... petto ...
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... cuore ...
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... gola ...
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... occhio ...
Kropsdel
…背…(…bèi…)
... schiena ...
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
... piede ...
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
... mano ...
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... orecchio ...
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
... intestino ...
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
... dente ...
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ho il diabete
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Ho l'asma.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Ho problemi di cuore.
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Sono incinta.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Quante volte al giorno devo prenderla?
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
E' contagioso?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Non ho l'assicurazione sanitaria.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Mi serve un certificato di malattia.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Mi sento un po' meglio.
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Sto peggiorando.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Non è cambiato nulla.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Vorrei comprare dell'____.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
antidolorifico
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicillina
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirina
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulina
Medicin
软膏(ruǎngāo)
unguento
Medicine
安眠药(ānmiányào)
sonnifero
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
assorbenti
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
disinfettante
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
cerotti
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
bende
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
pillola anti-concezionale
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
preservativi
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
crema solare
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Sono allergico a ____.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
polline
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
pelo di animali
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
punture d'ape/punture di vespa
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
acari della polvere
Allergi
霉菌(méijūn)
muffa
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
lattice
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicillina
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noci/arachidi
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamo/semi di girasole
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
uova
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farina/frumento
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
latte/lattosio/latticini
Madallergi
面筋(miànjīn)
glutine
Madallergi
大豆(dàdòu)
soia
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminose/fagioli/piselli/mais
Madallergi
蘑菇(mógū)
funghi
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frutta/kiwi/cocco
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
zenzero/cannella/coriandolo
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
erba cipollina/cipolle/aglio
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alcol
Madallergi