portugisisk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Eu preciso ir ao hospital.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Me sinto doente.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Eu preciso ir ao médico imediatamente!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
Ajuda!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Chame uma ambulância!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Dói aqui.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Eu tenho brotoeja aqui.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Estou com febre.
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Estou resfriado.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Estou com tosse.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Me sinto tonto/tonta.
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Eu não tenho apetite.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Eu não consigo dormir à noite.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Um inseto me mordeu.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Eu acho que é o calor.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Eu acho que comi alguma coisa estragada.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
... cabeça ...
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
... estômago ...
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... braço ...
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
... perna ...
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
... peito ...
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... coração ...
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... garganta ...
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... olho ...
Kropsdel
…背…(…bèi…)
... costas ...
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
... pé ...
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
... mão ...
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... orelha ...
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
... intestino ...
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
... dente ...
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Eu tenho diabetes.
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Eu tenho asma.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Eu tenho problema no coração
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Eu estou grávida.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
É contagioso?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-me/beber álcool?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Eu não tenho seguro saúde.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Eu preciso de um atestado médico.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Sinto-me um pouco melhor.
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Estou me sentindo pior.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Estou como antes.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Eu gostaria de comprar___.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
analgésico
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicilina
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirina
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulina
Medicin
软膏(ruǎngāo)
pomada
Medicine
安眠药(ānmiányào)
remédio para dormir
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
absorvente
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
desinfetante
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
band-aids
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
bandagens
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
contraceptivo
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
preservativo
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
protetor solar
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Eu sou alérgico a ___.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
pólen
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
pelo de animais
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
picada de abelha/picada de vespa
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
poeira/ácaro
Allergi
霉菌(méijūn)
mofo
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicilina
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nozes/amendoim
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
semente de gergelin/semente de girassol
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
ovos
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farinha/trigo
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
leite/lactose/laticínio
Madallergi
面筋(miànjīn)
glúten
Madallergi
大豆(dàdòu)
soja
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
legumes/feijão/ervilha/milho
Madallergi
蘑菇(mógū)
cogumelos
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruta/kiwi/coco
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
gengibre/canela/coentro
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebolinha/cebola/alho
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
álcool
Madallergi