spansk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Necesito ir al hospital.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Me siento mal.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
¡Necesito ver a un doctor inmediatamente!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
¡Ayuda!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
¡Llamen a una ambulancia!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Me duele aquí.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Tengo un sarpullido aquí.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Tengo fiebre.
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Tengo un resfriado.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Tengo tos.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Me siento cansado todo el tiempo.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Estoy mareado/a.
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
No tengo apetito.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
No puedo dormir por las noches.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Un insecto me picó.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Creo que es el calor.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Creo que comí algo en mal estado.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
... cabeza ...
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
.. estómago ...
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... brazo ...
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
... pierna ...
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
... pecho ...
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... corazón ...
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... garganta ...
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... ojo ...
Kropsdel
…背…(…bèi…)
... espalda ...
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
... pie ...
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
... mano ...
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... oreja ...
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
... intestinos ...
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
... diente ...
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Tengo diabetes.
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Tengo asma.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Tengo una condición cardíaca delicada.
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Estoy embarazada.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
¿Cuántas veces al día debo tomar esto?
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
¿Es contagioso?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/ beber alcohol?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Aquí están los documentos de mi seguro.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
No tengo seguro médico.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Necesito un justificante/certificado de enfermedad.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Me siento un poco mejor.
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Ha empeorado.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Está igual que antes.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Me gustaría comprar unos/unas ___.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
analgésicos
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicilina
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirina
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulina
Medicin
软膏(ruǎngāo)
ungüento
Medicine
安眠药(ānmiányào)
pastillas para dormir
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
toallas sanitarias
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
Desinfectante
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
bandas adhesivas
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
vendas
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
pastillas anticonceptivas
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
condones
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
protección solar
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Soy alérgico a ___.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
polen
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
pelo de animal
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Picadura de abeja/avispa
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ácaros de polvo
Allergi
霉菌(méijūn)
moho
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicilina
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nueces/cacahuates
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Semillas de girasol/ajonjolí
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
huevo
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
mariscos/pescado/camarón
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
harina/trigo
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
leche/lactosa
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Madallergi
大豆(dàdòu)
soya
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Madallergi
蘑菇(mógū)
hongos
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruta/kiwi/coco
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
gengibre/canela/cilantro
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebollín/cebolla/ajo
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Madallergi