svensk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Jag måste fara till sjukhuset.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jag mår illa.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Jag måste till en doktor med en gång!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
Hjälp!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Ring efter ambulansen!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Det gör ont här.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Det kliar här.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Jag har feber.
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Jag är förkyld.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Jag har hosta.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Jag är trött hela tiden.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Jag känner mig snurrig.
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Jag har ingen aptit.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Jag kan inte sova om nätterna.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Jag blev biten av en insekt.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Jag tror att det är värmen.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Jag har ont i _[kroppsdel]_.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
... huvudet ...
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
... magen ...
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... armen ...
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
... benet ...
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
... bröstet ...
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... hjärtat ...
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... halsen ...
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... ögat ...
Kropsdel
…背…(…bèi…)
... ryggen ...
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
... foten ...
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
... handen ...
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... örat ...
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
... tarmen ...
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
... en tand ...
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Jag har diabetes.
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Jag har astma.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Jag har hjärtbesvär.
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Jag är gravid.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hur många gånger per dag ska jag ta det här?
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Är det smittsamt?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Här är mina försäkringspapper.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Jag har ingen sjukförsäkring.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Jag behöver ett läkarintyg.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Jag känner mig lite bättre.
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Det har blivit sämre.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Det är på samma sätt som innan.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Jag skulle vilja köpa ___.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
huvudvärkstabletter
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirin
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulin
Medicin
软膏(ruǎngāo)
salva
Medicine
安眠药(ānmiányào)
sömnpiller
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
dambindor
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
desinfektionsmedel
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
plåster
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
bandage
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
P-piller
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
kondomer
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
solskydd
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Jag är allergisk mot/för ___.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
pollen
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
djurhår
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bistick/getingstick
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
kvalster
Allergi
霉菌(méijūn)
mögel
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nötter/jordnötter
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sasamfrön/solrosfrön
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
ägg
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
skaldjur/fisk /räkor
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mjöl/vete
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mjölk/laktos/mjölkprodukter
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Madallergi
大豆(dàdòu)
soja
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
baljväxter/bönor/ärtor/majs
Madallergi
蘑菇(mógū)
svamp
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frukt/kiwi/kokosnöt
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ingefära/kanel/koriander
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
gräslök/lök/vitlök
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Madallergi