Thai | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Kropsdel
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicin
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Medicin
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicine
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergi
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergi
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Madallergi
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Madallergi
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Madallergi
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Madallergi