kinesisk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

Necesito ir al hospital.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
Me siento mal.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
¡Necesito ver a un doctor inmediatamente!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
¡Ayuda!
救命!(jiùmìng!)
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
¡Llamen a una ambulancia!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

Me duele aquí.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
At vise hvor det gør ondt
Tengo un sarpullido aquí.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
At vise hvor du har et udslæt
Tengo fiebre.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
At informere om at du har feber
Tengo un resfriado.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
At informere om at du er forkølet
Tengo tos.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
At informere om at du har en hoste
Me siento cansado todo el tiempo.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
At informere om at du er har været trær på det sidste
Estoy mareado/a.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
At informere om at du føler dig svimmel
No tengo apetito.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
At informere om at du ikke har lyst til at spise
No puedo dormir por las noches.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
At informere om at du ikke kan sove om natten
Un insecto me picó.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
Creo que es el calor.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
Creo que comí algo en mal estado.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
... cabeza ...
…头…(…tóu…)
Kropsdel
.. estómago ...
…胃…(…wèi…)
Kropsdel
... brazo ...
…手臂…(…shǒubì…)
Kropsdel
... pierna ...
…腿…(…tuǐ…)
Kropsdel
... pecho ...
…胸…(…xiōng…)
Kropsdel
... corazón ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Kropsdel
... garganta ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Kropsdel
... ojo ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kropsdel
... espalda ...
…背…(…bèi…)
Kropsdel
... pie ...
…脚…(…jiǎo…)
Kropsdel
... mano ...
…手…(…shǒu…)
Kropsdel
... oreja ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kropsdel
... intestinos ...
…肠…(…cháng…)
Kropsdel
... diente ...
…牙…(…Yá…)
Kropsdel
Tengo diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
At informere om din diabetes
Tengo asma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
At informere on din astma
Tengo una condición cardíaca delicada.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
At informere om dit dårlige hjerte
Estoy embarazada.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
At informere om din graviditet
¿Cuántas veces al día debo tomar esto?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
At spørge efter medicinens dosering
¿Es contagioso?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/ beber alcohol?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
Aquí están los documentos de mi seguro.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
At vise dine forsikringsdokumenter
No tengo seguro médico.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
Necesito un justificante/certificado de enfermedad.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
Me siento un poco mejor.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
At informere om at din tilstand er forbedret
Ha empeorado.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
At informere om at din tilstand er blevet værre
Está igual que antes.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

Me gustaría comprar unos/unas ___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
At spørge efter et bestemt produkt
analgésicos
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
penicilina
青霉素(qīngméisù)
Medicin
aspirina
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
insulina
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
ungüento
软膏(ruǎngāo)
Medicine
pastillas para dormir
安眠药(ānmiányào)
Medicin
toallas sanitarias
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
Desinfectante
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
bandas adhesivas
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
vendas
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
pastillas anticonceptivas
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
condones
避孕套(bìyùn tào)
Andet produkt
protección solar
防晒霜(fángshài shuāng)
Andet produkt

Helbred - Allergier

Soy alérgico a ___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
At informere om dine allergier
polen
花粉(huāfěn)
Allergi
pelo de animal
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Dyreallergi
Picadura de abeja/avispa
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektallergi
ácaros de polvo
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
moho
霉菌(méijūn)
Allergi
latex
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
penicilina
青霉素(qīngméisù)
Lægemiddel allergi
nueces/cacahuates
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Madallergi
Semillas de girasol/ajonjolí
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Madallergi
huevo
鸡蛋(jīdàn)
Madallergi
mariscos/pescado/camarón
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Madallergi
harina/trigo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Madallergi
leche/lactosa
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Madallergi
gluten
面筋(miànjīn)
Madallergi
soya
大豆(dàdòu)
Madallergi
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Madallergi
hongos
蘑菇(mógū)
Madallergi
fruta/kiwi/coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Madallergi
gengibre/canela/cilantro
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Madallergi
cebollín/cebolla/ajo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Madallergi
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Madallergi