kinesisk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

I am lost.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Ikke at vide hvor du er
Can you show me where it is on the map?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Where can I find___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... a bathroom?
…浴室?(…yùshì?)
facilitet
... a bank/an exchange office?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facilitet
... a hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facilitet
... a gas station?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facilitet
... a hospital?
…医院?(…yīyuàn?)
facilitet
... a pharmacy?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... a department store?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facilitet
... a supermarket?
…超市?(…chāoshì?)
facilitet
... the bus stop?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facilitet
... the subway station?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facilitet
... a tourist information office?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facilitet
... an ATM/a cash machine?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facilitet
How do I get to___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... the downtown area?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
bestemt sted
... the train station?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
bestemt sted
... the airport?
…机场?(…jīchǎng?)
bestemt sted
... the police station?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
bestemt sted
... the embassy of [country]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
et bestemt lands ambassade
Can you recommend any good___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bars?
…酒吧?(…jiǔbā?)
sted
... cafes?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
sted
... restaurants?
…饭店?(…fàndiàn?)
sted
... night clubs?
…夜店?(…yèdiàn?)
sted
... hotels?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
sted
... tourist attractions?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
sted
... historic sites?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
sted
... museums?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Turn left.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
At give anvisninger
Turn right.
右转。(yòu zhuǎn.)
At give anvisninger
Go straight ahead.
直走。(zhí zǒu.)
At give anvisninger
Go back.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
At give anvisninger
Stop.
停。(tíng.)
At give anvisninger
Go towards the___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
At give anvisninger
Go past the___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
At give anvisninger
Watch for the___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
At give anvisninger
downhill
下坡(xià pō)
At give anvisninger
uphill
上坡(shàng pō)
At give anvisninger
intersection
十字路口(shízìlù kǒu)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
traffic lights
交通灯(jiāotōng dēng)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
park
公园(gōngyuán)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Where can I buy a bus/train ticket?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
At spørge efter et billetkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
At købe en billet til et bestemt sted
... single ticket ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
enkeltbillet
... return ticket ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
returbillet
... first class/second class ticket ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
billet til første/anden klasse
... day pass ...
…天票…(…tiān piào…)
en billet du kan bruge hele dagen
... weekly pass ...
…周票…(…zhōu piào…)
en billet du kan bruge hele ugen
... monthly pass ...
…月票…(…yuèpiào…)
en billet du kan bruge hele måneden
How much is a ticket to __[location]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
I'd like to reserve a seat (by the window).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
At reservere et bestemt sæde
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
How long to get to __[location]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
At spørge om rejsetid
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Is this seat taken?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
That is my seat.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

open
营业中(yíngyè zhōng)
En butik er åben
closed
关门(guānmén)
en butil er lukket
entrance
入口处(rùkǒu chù)
Skilt der viser indgangen
exit
出口(chūkǒu)
Skilt der viser udgangen
push
推(tuī)
pull
拉(lā)
men
男士(nánshì)
Badeværelse til mænd
women
女士(nǚshì)
Badeværelse til kvinder
occupied
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
vacant
空闲(kòng xián)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Do you know the number to call a taxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
I need to go to __[location]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
How much to go to__[location]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Can you wait here for a moment?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Follow that car!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Where is the car rental?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... for one day/one week.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
I want full coverage insurance.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
At få den størst mulige forsikring
I do not need insurance.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Ingen forsikring overhovedet
Should I bring the car back with a full tank?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Where is the next gas station?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
I would like to include a second driver.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
What is the speed limit in cities/on highways?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
At spørge efter regionens fartgrænser
The tank is not full.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
The engine makes a strange noise.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
At klage over der er et problem med bilens motor
The car is damaged.
车坏了。(chē huàile.)
At klage over bilen er blevet skadet