kinesisk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Mi perdiĝis.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Ikke at vide hvor du er
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Kie mi povas trovi ___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... la banĉambron?
…浴室?(…yùshì?)
facilitet
... bankon/ŝanĝoficejon?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facilitet
... hotelon?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facilitet
... benzinstacion?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facilitet
... malsanulejon?
…医院?(…yīyuàn?)
facilitet
... apotekon?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... magazenon?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facilitet
... supermarkton?
…超市?(…chāoshì?)
facilitet
... bushaltejon?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facilitet
... metroohaltejon?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facilitet
... turistoficejon?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facilitet
... monaŭtomaton?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facilitet
Kiel mi iras al___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... la urbocentron?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
bestemt sted
... la stacidomon?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
bestemt sted
... la aerhavenon?
…机场?(…jīchǎng?)
bestemt sted
... la policejon?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
bestemt sted
... la ambasadon de [lando]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
et bestemt lands ambassade
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... trinkejojn?
…酒吧?(…jiǔbā?)
sted
... kafejojn?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
sted
... restoraciojn?
…饭店?(…fàndiàn?)
sted
... noktoklubojn?
…夜店?(…yèdiàn?)
sted
... hotelojn?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
sted
... turismajn allogojn?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
sted
... historiajn lokojn?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
sted
... muzeojn?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Turnu maldekstre.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
At give anvisninger
Turnu dekstre.
右转。(yòu zhuǎn.)
At give anvisninger
Iru rekte.
直走。(zhí zǒu.)
At give anvisninger
Reiru.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
At give anvisninger
Haltu.
停。(tíng.)
At give anvisninger
Iru al la___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
At give anvisninger
Iru post la____.
走过 ___。(zǒuguò___.)
At give anvisninger
Serku la___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
At give anvisninger
montsuben
下坡(xià pō)
At give anvisninger
supren
上坡(shàng pō)
At give anvisninger
vojkruciĝo
十字路口(shízìlù kǒu)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
trafiklumo
交通灯(jiāotōng dēng)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
parko
公园(gōngyuán)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
At spørge efter et billetkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
At købe en billet til et bestemt sted
... solan bileton ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
enkeltbillet
... revenan bileton ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
returbillet
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
billet til første/anden klasse
... tagbileton ...
…天票…(…tiān piào…)
en billet du kan bruge hele dagen
... semajnobileton ...
…周票…(…zhōu piào…)
en billet du kan bruge hele ugen
... monatbileton ...
…月票…(…yuèpiào…)
en billet du kan bruge hele måneden
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
At reservere et bestemt sæde
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Kiom longe por atingi __[loko]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
At spørge om rejsetid
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Tio estas mia sidloko.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

malferma
营业中(yíngyè zhōng)
En butik er åben
ferma
关门(guānmén)
en butil er lukket
eniro
入口处(rùkǒu chù)
Skilt der viser indgangen
eliro
出口(chūkǒu)
Skilt der viser udgangen
puŝu
推(tuī)
eltiru
拉(lā)
viroj
男士(nánshì)
Badeværelse til mænd
virinoj
女士(nǚshì)
Badeværelse til kvinder
Okupata
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
neokupata
空闲(kòng xián)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Mi bezonas iri al __[loko]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Kiom por iri al __[loko]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Sekvu tiun aŭton!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Kie mi povas lui aŭton?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...por unu tago/semajno.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Mi volas plenan asekuron.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
At få den størst mulige forsikring
Mi ne bezonas asekuron.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Ingen forsikring overhovedet
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Kie estas la proksima benzinstacio?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
At spørge efter regionens fartgrænser
La benzinujo ne estas plena.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
La motoro faras strangan bruon.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
At klage over der er et problem med bilens motor
La aŭto estas difektita.
车坏了。(chē huàile.)
At klage over bilen er blevet skadet