kinesisk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Mi sono perso.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Ikke at vide hvor du er
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Dove posso trovare ____?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... un bagno?
…浴室?(…yùshì?)
facilitet
... una banca/sportello di cambio
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facilitet
... un albergo?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facilitet
... un benzinaio?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facilitet
... un ospedale?
…医院?(…yīyuàn?)
facilitet
... una farmacia?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... un grande magazzino?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facilitet
... un supermercato?
…超市?(…chāoshì?)
facilitet
... la fermata dell'autobus?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facilitet
... la fermata della metro?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facilitet
... un ufficio di informazione turistica?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facilitet
... un bancomat/sportello bancario automatico?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facilitet
Come si arriva __?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... al centro?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
bestemt sted
... alla stazione del treno?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
bestemt sted
... all'aeroporto?
…机场?(…jīchǎng?)
bestemt sted
... alla centrale di polizia?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
bestemt sted
... all'ambasciata di [paese]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
et bestemt lands ambassade
Ci può consigliare un buon ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bar?
…酒吧?(…jiǔbā?)
sted
... caffé?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
sted
... ristorante?
…饭店?(…fàndiàn?)
sted
... night club?
…夜店?(…yèdiàn?)
sted
... albergo?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
sted
... attrazione turistica?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
sted
... sito storico?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
sted
... museo?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Gira a sinistra.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
At give anvisninger
Gira a destra.
右转。(yòu zhuǎn.)
At give anvisninger
Sempre dritto.
直走。(zhí zǒu.)
At give anvisninger
Torna indietro.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
At give anvisninger
Fermati.
停。(tíng.)
At give anvisninger
Vai verso ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
At give anvisninger
Vai oltre ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
At give anvisninger
Cerca il/la ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
At give anvisninger
in discesa
下坡(xià pō)
At give anvisninger
in salita
上坡(shàng pō)
At give anvisninger
incrocio
十字路口(shízìlù kǒu)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
semafori
交通灯(jiāotōng dēng)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
parco
公园(gōngyuán)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
At spørge efter et billetkontor
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
At købe en billet til et bestemt sted
... biglietto solo andata...
…单程票…(…dān chéng piào…)
enkeltbillet
... andata e ritorno...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
returbillet
... biglietto di prima/seconda classe...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
billet til første/anden klasse
... biglietto giornaliero...
…天票…(…tiān piào…)
en billet du kan bruge hele dagen
... un abbonamento settimanale...
…周票…(…zhōu piào…)
en billet du kan bruge hele ugen
... un abbonamento mensile ...
…月票…(…yuèpiào…)
en billet du kan bruge hele måneden
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
At reservere et bestemt sæde
Si ferma a ___[luogo]___?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
At spørge om rejsetid
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
È occupato questo posto?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Questo è il mio posto.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

aperto
营业中(yíngyè zhōng)
En butik er åben
chiuso
关门(guānmén)
en butil er lukket
entrata
入口处(rùkǒu chù)
Skilt der viser indgangen
uscita
出口(chūkǒu)
Skilt der viser udgangen
spingere
推(tuī)
tirare
拉(lā)
uomini
男士(nánshì)
Badeværelse til mænd
donne
女士(nǚshì)
Badeværelse til kvinder
pieno/occupato
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
libero
空闲(kòng xián)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Sa il numero per chiamare un taxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Devo andare a ___[destinazione]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Può aspettare qui un momento?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Segua quella macchina!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Dov'è il noleggio auto?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... per un giorno/una settimana.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
At få den størst mulige forsikring
Non ho bisogno di assicurazione.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Ingen forsikring overhovedet
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Dov'è il prossimo benzinaio?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Vorrei includere un secondo guidatore.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
At spørge efter regionens fartgrænser
Non c'è il pieno.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
Il motore fa uno strano rumore.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
At klage over der er et problem med bilens motor
L'auto è danneggiata.
车坏了。(chē huàile.)
At klage over bilen er blevet skadet