Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bar?
...บาร์? (...bar?)
sted
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... night club?
...ผับ? (...pub?)
sted
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Fermati.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
in discesa
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
incrocio
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
parco
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

aperto
เปิด (perd)
En butik er åben
chiuso
ปิด (pid)
en butil er lukket
entrata
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
uscita
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
libero
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet