engelsk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

我迷路了。(wǒ mílù le.)
I am lost.
Ikke at vide hvor du er
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Can you show me where it is on the map?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Where can I find___?
At spørge efter en bestemt facilitet
…浴室?(…yùshì?)
... a bathroom?
facilitet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... a bank/an exchange office?
facilitet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
facilitet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... a gas station?
facilitet
…医院?(…yīyuàn?)
... a hospital?
facilitet
…药店?(…yàodiàn?)
... a pharmacy?
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... a department store?
facilitet
…超市?(…chāoshì?)
... a supermarket?
facilitet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... the bus stop?
facilitet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... the subway station?
facilitet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... a tourist information office?
facilitet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... an ATM/a cash machine?
facilitet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
How do I get to___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... the downtown area?
bestemt sted
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... the train station?
bestemt sted
…机场?(…jīchǎng?)
... the airport?
bestemt sted
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... the police station?
bestemt sted
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... the embassy of [country]?
et bestemt lands ambassade
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Can you recommend any good___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bars?
sted
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafes?
sted
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurants?
sted
…夜店?(…yèdiàn?)
... night clubs?
sted
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotels?
sted
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... tourist attractions?
sted
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historic sites?
sted
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museums?
sted

Komme omkring - Anvisninger

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Turn left.
At give anvisninger
右转。(yòu zhuǎn.)
Turn right.
At give anvisninger
直走。(zhí zǒu.)
Go straight ahead.
At give anvisninger
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Go back.
At give anvisninger
停。(tíng.)
Stop.
At give anvisninger
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Go towards the___.
At give anvisninger
走过 ___。(zǒuguò___.)
Go past the___.
At give anvisninger
看着 ___。(kànzhe ___.)
Watch for the___.
At give anvisninger
下坡(xià pō)
downhill
At give anvisninger
上坡(shàng pō)
uphill
At give anvisninger
十字路口(shízìlù kǒu)
intersection
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
交通灯(jiāotōng dēng)
traffic lights
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
公园(gōngyuán)
park
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Where can I buy a bus/train ticket?
At spørge efter et billetkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
At købe en billet til et bestemt sted
…单程票…(…dān chéng piào…)
... single ticket ...
enkeltbillet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... return ticket ...
returbillet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... first class/second class ticket ...
billet til første/anden klasse
…天票…(…tiān piào…)
... day pass ...
en billet du kan bruge hele dagen
…周票…(…zhōu piào…)
... weekly pass ...
en billet du kan bruge hele ugen
…月票…(…yuèpiào…)
... monthly pass ...
en billet du kan bruge hele måneden
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
I'd like to reserve a seat (by the window).
At reservere et bestemt sæde
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
How long to get to __[location]__?
At spørge om rejsetid
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Is this seat taken?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
That is my seat.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

营业中(yíngyè zhōng)
open
En butik er åben
关门(guānmén)
closed
en butil er lukket
入口处(rùkǒu chù)
entrance
Skilt der viser indgangen
出口(chūkǒu)
exit
Skilt der viser udgangen
推(tuī)
push
拉(lā)
pull
男士(nánshì)
men
Badeværelse til mænd
女士(nǚshì)
women
Badeværelse til kvinder
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
occupied
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
空闲(kòng xián)
vacant
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Do you know the number to call a taxi?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
I need to go to __[location]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
How much to go to__[location]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Can you wait here for a moment?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Follow that car!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Where is the car rental?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... for one day/one week.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
I want full coverage insurance.
At få den størst mulige forsikring
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
I do not need insurance.
Ingen forsikring overhovedet
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Should I bring the car back with a full tank?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Where is the next gas station?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
I would like to include a second driver.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
What is the speed limit in cities/on highways?
At spørge efter regionens fartgrænser
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
The tank is not full.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
The engine makes a strange noise.
At klage over der er et problem med bilens motor
车坏了。(chē huàile.)
The car is damaged.
At klage over bilen er blevet skadet