Græsk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
Ikke at vide hvor du er
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
At spørge efter en bestemt facilitet
…浴室?(…yùshì?)
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
facilitet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
facilitet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
facilitet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
facilitet
…医院?(…yīyuàn?)
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
facilitet
…药店?(…yàodiàn?)
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
facilitet
…超市?(…chāoshì?)
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
facilitet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
facilitet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
facilitet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
facilitet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
facilitet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
bestemt sted
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
bestemt sted
…机场?(…jīchǎng?)
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
bestemt sted
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
bestemt sted
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
et bestemt lands ambassade
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
…酒吧?(…jiǔbā?)
... μπαρ; (... bar?)
sted
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... καφέ; (... kafé?)
sted
…饭店?(…fàndiàn?)
... εστιατόρια; (... estiatória?)
sted
…夜店?(…yèdiàn?)
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
sted
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
sted
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
sted
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
sted
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... μουσεία; (... musía?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
At give anvisninger
右转。(yòu zhuǎn.)
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
At give anvisninger
直走。(zhí zǒu.)
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
At give anvisninger
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
At give anvisninger
停。(tíng.)
Σταματήστε. (Stamatíste.)
At give anvisninger
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
At give anvisninger
走过 ___。(zǒuguò___.)
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
At give anvisninger
看着 ___。(kànzhe ___.)
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
At give anvisninger
下坡(xià pō)
κατηφορικός (katiforikós)
At give anvisninger
上坡(shàng pō)
ανηφορικός (aniforikós)
At give anvisninger
十字路口(shízìlù kǒu)
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
交通灯(jiāotōng dēng)
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
公园(gōngyuán)
πάρκο (párko)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
At spørge efter et billetkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
At købe en billet til et bestemt sted
…单程票…(…dān chéng piào…)
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
enkeltbillet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
returbillet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
billet til første/anden klasse
…天票…(…tiān piào…)
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
en billet du kan bruge hele dagen
…周票…(…zhōu piào…)
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
en billet du kan bruge hele ugen
…月票…(…yuèpiào…)
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
en billet du kan bruge hele måneden
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
At reservere et bestemt sæde
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
At spørge om rejsetid
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

营业中(yíngyè zhōng)
ανοιχτό (anihtó)
En butik er åben
关门(guānmén)
κλειστό (klistó)
en butil er lukket
入口处(rùkǒu chù)
είσοδος (ísodos)
Skilt der viser indgangen
出口(chūkǒu)
έξοδος (éxodos)
Skilt der viser udgangen
推(tuī)
σπρώξτε (spróxte)
拉(lā)
τραβήξτε (travíxte)
男士(nánshì)
άνδρες (ándres)
Badeværelse til mænd
女士(nǚshì)
γυναίκες (ginékes)
Badeværelse til kvinder
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
空闲(kòng xián)
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
At få den størst mulige forsikring
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
Ingen forsikring overhovedet
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
At spørge efter regionens fartgrænser
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
At klage over der er et problem med bilens motor
车坏了。(chē huàile.)
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
At klage over bilen er blevet skadet