hindi | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Ikke at vide hvor du er
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
At spørge efter en bestemt facilitet
…浴室?(…yùshì?)
facilitet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facilitet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facilitet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facilitet
…医院?(…yīyuàn?)
facilitet
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facilitet
…超市?(…chāoshì?)
facilitet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facilitet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facilitet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facilitet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facilitet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
bestemt sted
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
bestemt sted
…机场?(…jīchǎng?)
bestemt sted
…警察局?(…jǐngchá jú?)
bestemt sted
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
et bestemt lands ambassade
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
…酒吧?(…jiǔbā?)
sted
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
sted
…饭店?(…fàndiàn?)
sted
…夜店?(…yèdiàn?)
sted
…酒店?(…jiǔdiàn?)
sted
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
sted
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
sted
…博物馆?(…bówùguǎn?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

左转。(zuǒ zhuǎn.)
At give anvisninger
右转。(yòu zhuǎn.)
At give anvisninger
直走。(zhí zǒu.)
At give anvisninger
往回走。(wǎng huí zǒu.)
At give anvisninger
停。(tíng.)
At give anvisninger
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
At give anvisninger
走过 ___。(zǒuguò___.)
At give anvisninger
看着 ___。(kànzhe ___.)
At give anvisninger
下坡(xià pō)
At give anvisninger
上坡(shàng pō)
At give anvisninger
十字路口(shízìlù kǒu)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
交通灯(jiāotōng dēng)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
公园(gōngyuán)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
At spørge efter et billetkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
At købe en billet til et bestemt sted
…单程票…(…dān chéng piào…)
enkeltbillet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
returbillet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
billet til første/anden klasse
…天票…(…tiān piào…)
en billet du kan bruge hele dagen
…周票…(…zhōu piào…)
en billet du kan bruge hele ugen
…月票…(…yuèpiào…)
en billet du kan bruge hele måneden
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
At reservere et bestemt sæde
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
At spørge om rejsetid
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

营业中(yíngyè zhōng)
En butik er åben
关门(guānmén)
en butil er lukket
入口处(rùkǒu chù)
Skilt der viser indgangen
出口(chūkǒu)
Skilt der viser udgangen
推(tuī)
拉(lā)
男士(nánshì)
Badeværelse til mænd
女士(nǚshì)
Badeværelse til kvinder
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
空闲(kòng xián)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
At få den størst mulige forsikring
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Ingen forsikring overhovedet
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
At spørge efter regionens fartgrænser
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
At klage over der er et problem med bilens motor
车坏了。(chē huàile.)
At klage over bilen er blevet skadet