spansk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Estoy perdido.
Ikke at vide hvor du er
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
¿En dónde puedo encontrar____?
At spørge efter en bestemt facilitet
…浴室?(…yùshì?)
... el sanitario/servicio de baño?
facilitet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... un banco/casa de cambio
facilitet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un hotel?
facilitet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... gasolinera?
facilitet
…医院?(…yīyuàn?)
... un hospital?
facilitet
…药店?(…yàodiàn?)
... una farmacia?
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... una tienda departamental?
facilitet
…超市?(…chāoshì?)
... un supermercado?
facilitet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... la parada del autobús?
facilitet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... la estación del metro?
facilitet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... una oficina de información turística?
facilitet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un cajero automático?
facilitet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
¿Cómo llego a___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... al centro?
bestemt sted
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... la estación del tren?
bestemt sted
…机场?(…jīchǎng?)
... el aeropuerto?
bestemt sted
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... la estación de policías?
bestemt sted
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... la embajada de [país]?
et bestemt lands ambassade
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bar?
sted
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...café?
sted
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurante?
sted
…夜店?(…yèdiàn?)
... club nocturno?
sted
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotel?
sted
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... atracción turística?
sted
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... sitio histórico?
sted
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museo?
sted

Komme omkring - Anvisninger

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Gire a la izquierda.
At give anvisninger
右转。(yòu zhuǎn.)
Gire a la derecha.
At give anvisninger
直走。(zhí zǒu.)
Siga derecho.
At give anvisninger
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Regrese.
At give anvisninger
停。(tíng.)
Pare.
At give anvisninger
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Vaya hacia___.
At give anvisninger
走过 ___。(zǒuguò___.)
Pase el/la___.
At give anvisninger
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ponga atención a___.
At give anvisninger
下坡(xià pō)
cuesta abajo
At give anvisninger
上坡(shàng pō)
cuesta arriba
At give anvisninger
十字路口(shízìlù kǒu)
intersección
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
交通灯(jiāotōng dēng)
semáforos
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
公园(gōngyuán)
parque
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
At spørge efter et billetkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
At købe en billet til et bestemt sted
…单程票…(…dān chéng piào…)
... boleto sencillo...
enkeltbillet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... boleto de regreso...
returbillet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... primera clase/segunda clase
billet til første/anden klasse
…天票…(…tiān piào…)
... pase por un día ...
en billet du kan bruge hele dagen
…周票…(…zhōu piào…)
... pase semanal ...
en billet du kan bruge hele ugen
…月票…(…yuèpiào…)
... pase mensual ...
en billet du kan bruge hele måneden
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
At reservere et bestemt sæde
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
At spørge om rejsetid
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
¿Está ocupado éste asiento?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Ese es mi asiento.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

营业中(yíngyè zhōng)
abierto
En butik er åben
关门(guānmén)
cerrado
en butil er lukket
入口处(rùkǒu chù)
entrada
Skilt der viser indgangen
出口(chūkǒu)
salida
Skilt der viser udgangen
推(tuī)
empuje
拉(lā)
jale
男士(nánshì)
hombres/caballeros
Badeværelse til mænd
女士(nǚshì)
mujeres/damas
Badeværelse til kvinder
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
lleno/ocupado
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
空闲(kòng xián)
Habitaciones libres/desocupado
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Necesito ir a__[lugar]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
¿Puede esperar aquí por un momento?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
¡Siga ese carro!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... por un día/una semana
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Quisiera un seguro de cobertura total.
At få den størst mulige forsikring
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
No necesito seguro.
Ingen forsikring overhovedet
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Me gustaría incluir un conductor extra
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
At spørge efter regionens fartgrænser
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
El tanque no está lleno.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
El motor hace un sonido extraño.
At klage over der er et problem med bilens motor
车坏了。(chē huàile.)
El coche se encuentra dañado.
At klage over bilen er blevet skadet