Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
sted
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
sted
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
At give anvisninger
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
En butik er åben
关门(guānmén)
ปิด (pid)
en butil er lukket
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
推(tuī)
ผลัก (pluk)
拉(lā)
ดึง (deung)
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet