kinesisk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Estoy perdido.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Ikke at vide hvor du er
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
¿En dónde puedo encontrar____?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... el sanitario/servicio de baño?
…浴室?(…yùshì?)
facilitet
... un banco/casa de cambio
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facilitet
... un hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facilitet
... gasolinera?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facilitet
... un hospital?
…医院?(…yīyuàn?)
facilitet
... una farmacia?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... una tienda departamental?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facilitet
... un supermercado?
…超市?(…chāoshì?)
facilitet
... la parada del autobús?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facilitet
... la estación del metro?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facilitet
... una oficina de información turística?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facilitet
... un cajero automático?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facilitet
¿Cómo llego a___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... al centro?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
bestemt sted
... la estación del tren?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
bestemt sted
... el aeropuerto?
…机场?(…jīchǎng?)
bestemt sted
... la estación de policías?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
bestemt sted
... la embajada de [país]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
et bestemt lands ambassade
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bar?
…酒吧?(…jiǔbā?)
sted
...café?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
sted
... restaurante?
…饭店?(…fàndiàn?)
sted
... club nocturno?
…夜店?(…yèdiàn?)
sted
... hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
sted
... atracción turística?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
sted
... sitio histórico?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
sted
... museo?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Gire a la izquierda.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
At give anvisninger
Gire a la derecha.
右转。(yòu zhuǎn.)
At give anvisninger
Siga derecho.
直走。(zhí zǒu.)
At give anvisninger
Regrese.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
At give anvisninger
Pare.
停。(tíng.)
At give anvisninger
Vaya hacia___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
At give anvisninger
Pase el/la___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
At give anvisninger
Ponga atención a___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
At give anvisninger
cuesta abajo
下坡(xià pō)
At give anvisninger
cuesta arriba
上坡(shàng pō)
At give anvisninger
intersección
十字路口(shízìlù kǒu)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
semáforos
交通灯(jiāotōng dēng)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
parque
公园(gōngyuán)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
At spørge efter et billetkontor
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
At købe en billet til et bestemt sted
... boleto sencillo...
…单程票…(…dān chéng piào…)
enkeltbillet
... boleto de regreso...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
returbillet
... primera clase/segunda clase
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
billet til første/anden klasse
... pase por un día ...
…天票…(…tiān piào…)
en billet du kan bruge hele dagen
... pase semanal ...
…周票…(…zhōu piào…)
en billet du kan bruge hele ugen
... pase mensual ...
…月票…(…yuèpiào…)
en billet du kan bruge hele måneden
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
At reservere et bestemt sæde
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
At spørge om rejsetid
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
¿Está ocupado éste asiento?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Ese es mi asiento.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

abierto
营业中(yíngyè zhōng)
En butik er åben
cerrado
关门(guānmén)
en butil er lukket
entrada
入口处(rùkǒu chù)
Skilt der viser indgangen
salida
出口(chūkǒu)
Skilt der viser udgangen
empuje
推(tuī)
jale
拉(lā)
hombres/caballeros
男士(nánshì)
Badeværelse til mænd
mujeres/damas
女士(nǚshì)
Badeværelse til kvinder
lleno/ocupado
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
Habitaciones libres/desocupado
空闲(kòng xián)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Necesito ir a__[lugar]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
¿Puede esperar aquí por un momento?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
¡Siga ese carro!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... por un día/una semana
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Quisiera un seguro de cobertura total.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
At få den størst mulige forsikring
No necesito seguro.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Ingen forsikring overhovedet
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Me gustaría incluir un conductor extra
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
At spørge efter regionens fartgrænser
El tanque no está lleno.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
El motor hace un sonido extraño.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
At klage over der er et problem med bilens motor
El coche se encuentra dañado.
车坏了。(chē huàile.)
At klage over bilen er blevet skadet