Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bar?
...บาร์? (...bar?)
sted
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
sted
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Pare.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
intersección
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
parque
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

abierto
เปิด (perd)
En butik er åben
cerrado
ปิด (pid)
en butil er lukket
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
salida
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet