engelsk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
Ikke at vide hvor du er
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
At spørge efter en bestemt facilitet
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
facilitet
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
facilitet
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
facilitet
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
facilitet
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
facilitet
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
facilitet
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
facilitet
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
facilitet
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
facilitet
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
facilitet
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
facilitet
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
bestemt sted
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
bestemt sted
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
bestemt sted
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
bestemt sted
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
et bestemt lands ambassade
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
...บาร์? (...bar?)
... bars?
sted
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
sted
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
sted
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
sted
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
sted
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
sted
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
sted
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
sted

Komme omkring - Anvisninger

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
At give anvisninger
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
At give anvisninger
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
At give anvisninger
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
At give anvisninger
หยุด (yhood)
Stop.
At give anvisninger
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
At give anvisninger
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
At give anvisninger
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
At give anvisninger
ลงเขา (long kao)
downhill
At give anvisninger
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
At give anvisninger
สี่แยก (see yak)
intersection
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
จอดรถ (jord-rod)
park
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
At spørge efter et billetkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
At købe en billet til et bestemt sted
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
enkeltbillet
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
returbillet
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
billet til første/anden klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
en billet du kan bruge hele dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
en billet du kan bruge hele ugen
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
en billet du kan bruge hele måneden
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
At reservere et bestemt sæde
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
At spørge om rejsetid
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

เปิด (perd)
open
En butik er åben
ปิด (pid)
closed
en butil er lukket
ทางเข้า (tang kao)
entrance
Skilt der viser indgangen
ทางออก (tang-ork)
exit
Skilt der viser udgangen
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Badeværelse til mænd
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Badeværelse til kvinder
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
ว่าง (wang)
vacant
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
At få den størst mulige forsikring
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Ingen forsikring overhovedet
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
At spørge efter regionens fartgrænser
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
At klage over der er et problem med bilens motor
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
At klage over bilen er blevet skadet