esperanto | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi perdiĝis.
Ikke at vide hvor du er
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kie mi povas trovi ___?
At spørge efter en bestemt facilitet
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... la banĉambron?
facilitet
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bankon/ŝanĝoficejon?
facilitet
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotelon?
facilitet
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... benzinstacion?
facilitet
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... malsanulejon?
facilitet
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... apotekon?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... magazenon?
facilitet
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarkton?
facilitet
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... bushaltejon?
facilitet
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metroohaltejon?
facilitet
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistoficejon?
facilitet
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... monaŭtomaton?
facilitet
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Kiel mi iras al___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... la urbocentron?
bestemt sted
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la stacidomon?
bestemt sted
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... la aerhavenon?
bestemt sted
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la policejon?
bestemt sted
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la ambasadon de [lando]?
et bestemt lands ambassade
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
...บาร์? (...bar?)
... trinkejojn?
sted
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kafejojn?
sted
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restoraciojn?
sted
...ผับ? (...pub?)
... noktoklubojn?
sted
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotelojn?
sted
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turismajn allogojn?
sted
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiajn lokojn?
sted
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzeojn?
sted

Komme omkring - Anvisninger

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turnu maldekstre.
At give anvisninger
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turnu dekstre.
At give anvisninger
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Iru rekte.
At give anvisninger
เดินกลับไป (dern glub pai)
Reiru.
At give anvisninger
หยุด (yhood)
Haltu.
At give anvisninger
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Iru al la___.
At give anvisninger
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Iru post la____.
At give anvisninger
ระวัง___ (rawang____.)
Serku la___.
At give anvisninger
ลงเขา (long kao)
montsuben
At give anvisninger
ขึ้นเขา (kuen kao)
supren
At give anvisninger
สี่แยก (see yak)
vojkruciĝo
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklumo
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
จอดรถ (jord-rod)
parko
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
At spørge efter et billetkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
At købe en billet til et bestemt sted
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... solan bileton ...
enkeltbillet
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... revenan bileton ...
returbillet
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
billet til første/anden klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... tagbileton ...
en billet du kan bruge hele dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... semajnobileton ...
en billet du kan bruge hele ugen
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monatbileton ...
en billet du kan bruge hele måneden
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
At reservere et bestemt sæde
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Kiom longe por atingi __[loko]__?
At spørge om rejsetid
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tio estas mia sidloko.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

เปิด (perd)
malferma
En butik er åben
ปิด (pid)
ferma
en butil er lukket
ทางเข้า (tang kao)
eniro
Skilt der viser indgangen
ทางออก (tang-ork)
eliro
Skilt der viser udgangen
ผลัก (pluk)
puŝu
ดึง (deung)
eltiru
ผู้ชาย (pu-chy)
viroj
Badeværelse til mænd
ผู้หญิง (pu-ying)
virinoj
Badeværelse til kvinder
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Okupata
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
ว่าง (wang)
neokupata
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Mi bezonas iri al __[loko]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kiom por iri al __[loko]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sekvu tiun aŭton!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kie mi povas lui aŭton?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
...por unu tago/semajno.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mi volas plenan asekuron.
At få den størst mulige forsikring
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Mi ne bezonas asekuron.
Ingen forsikring overhovedet
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kie estas la proksima benzinstacio?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
At spørge efter regionens fartgrænser
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
La benzinujo ne estas plena.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
La motoro faras strangan bruon.
At klage over der er et problem med bilens motor
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La aŭto estas difektita.
At klage over bilen er blevet skadet