portugisisk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eu estou perdido (a).
Ikke at vide hvor du er
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Onde eu encontro ___?
At spørge efter en bestemt facilitet
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... um banheiro?
facilitet
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... um banco/uma casa de câmbio?
facilitet
...โรงแรม? (rong ram?)
... um hotel?
facilitet
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... um posto de gasolina?
facilitet
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... um hospital?
facilitet
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... uma farmácia?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... uma loja de departamento?
facilitet
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... um supermercado?
facilitet
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... uma parada de ônibus?
facilitet
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... uma estação de metrô?
facilitet
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... um centro de informações turísticas?
facilitet
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... um caixa eletrônico?
facilitet
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Como eu faço para chegar ___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... ao centro da cidade?
bestemt sted
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... a estação de trem?
bestemt sted
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... ao aeroporto?
bestemt sted
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... a delegacia de polícia?
bestemt sted
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... a embaixada [país]?
et bestemt lands ambassade
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Você pode recomendar algum bom ___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
...บาร์? (...bar?)
... bares?
sted
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeterias?
sted
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurantes?
sted
...ผับ? (...pub?)
... boates?
sted
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotéis?
sted
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrações turísticas?
sted
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... cidades históricas?
sted
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museus?
sted

Komme omkring - Anvisninger

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Vire à esquerda.
At give anvisninger
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Vire à direita.
At give anvisninger
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga em frente.
At give anvisninger
เดินกลับไป (dern glub pai)
Volte.
At give anvisninger
หยุด (yhood)
Pare.
At give anvisninger
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vá em direção à ___.
At give anvisninger
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passe o ___.
At give anvisninger
ระวัง___ (rawang____.)
Procure por ___.
At give anvisninger
ลงเขา (long kao)
para baixo
At give anvisninger
ขึ้นเขา (kuen kao)
para cima
At give anvisninger
สี่แยก (see yak)
intersecção
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforo
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
จอดรถ (jord-rod)
parque
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
At spørge efter et billetkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
At købe en billet til et bestemt sted
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilhete único ...
enkeltbillet
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilhete de ida e volta ...
returbillet
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
billet til første/anden klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... passe de um dia ...
en billet du kan bruge hele dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilhete semanal ...
en billet du kan bruge hele ugen
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilhete mensal ...
en billet du kan bruge hele måneden
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
At reservere et bestemt sæde
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
At spørge om rejsetid
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Este lugar está ocupado?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Este é o meu assento.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

เปิด (perd)
aberto
En butik er åben
ปิด (pid)
fechado
en butil er lukket
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Skilt der viser indgangen
ทางออก (tang-ork)
saída
Skilt der viser udgangen
ผลัก (pluk)
empurrar
ดึง (deung)
puxar
ผู้ชาย (pu-chy)
homens
Badeværelse til mænd
ผู้หญิง (pu-ying)
mulheres
Badeværelse til kvinder
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ocupado
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
ว่าง (wang)
livre
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Você conhece algum número de táxi?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Eu preciso ir para _[local]_.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Você pode esperar aqui por um momento?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Siga aquele carro!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Onde posso alugar um carro?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por um dia/uma semana.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Eu quero pacote de seguro completo.
At få den størst mulige forsikring
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Eu não preciso de seguro.
Ingen forsikring overhovedet
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
At spørge efter regionens fartgrænser
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
O tanque não está cheio.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
At klage over der er et problem med bilens motor
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
O carro está danificado.
At klage over bilen er blevet skadet