kinesisk | Fraser - Rejse | Numre & Penge

Numre & Penge - Numre

nul
零(líng)
Nummer
unu
一(yī)
Nummer
du
二(èr)
Nummer
tri
三(sān)
Nummer
kvar
四(sì)
Nummer
kvin
五(wǔ)
nummer
ses
六(liù)
Nummer
sep
七(qī)
Nummer
ok
八(bā)
Nummer
naŭ
九(jiǔ)
Nummer
dek
十(shí)
Nummer
dek unu
十一(shíyī)
Nummer
dek du
十二(shí'èr)
Nummer
dek tri
十三(shísān)
Nummer
dek kvar
十四(shísì)
Nummer
dek kvin
十五(shíwǔ)
Nummer
dek ses
十六(shíliù)
Nummer
dek sep
十七(shíqī)
Nummer
dek ok
十八(shíbā)
Nummer
dek naŭ
十九(shíjiǔ)
Nummer
dudek
二十(èrshí)
Nummer
tridek
三十(sānshí)
Nummer
kvardek
四十(sìshí)
Nummer
kvindek
五十(wǔshí)
Nummer
sesdek
六十(liùshí)
Nummer
sepdek
七十(qīshí)
Nummer
okdek
八十(bāshí)
Nummer
naŭdek
九十(jiǔshí)
Nummer
cent
一百(yībǎi)
Nummer
miliono
一百万(yībǎi wàn)
Nummer
miliardo
十亿(shí yì)
Nummer

Numre & Penge - Penge

Ĉu vi akceptas ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
At høre efter hvilke betalingsmetoder der accepteres
... kreditkartojn?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalingsmetode
... debitkartojn?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalingsmetode
... kontanton?
…现金?(…xiànjīn?)
betalingsmetode
... ĉekojn?
…支票?(…zhīpiào?)
betalingsmetode
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
At anmode om at veksle penge fra en bestemt valuta til en anden valuta
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
At spørge efter vekselkursen

Numre & Penge - Hæveautomat

Entajpu vian kodon PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
En præcis handling om at indtaste din personlige kode
Retiri monon
取款(qǔkuǎn)
Mulighed om hvordan man vil have pengene
Konfirmi
确认(quèrèn)
Accepter en handling
Nuligi
取消(qǔxiāo)
At annullere en handling
Elektu kvanton
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
At vælge pengebeløb
Ĉu vi volas kvitancon?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
At få en kvittering på hævningen