polsk | Fraser - Rejse | Numre & Penge

Numre & Penge - Numre

零(líng)
zero
Nummer
一(yī)
jeden
Nummer
二(èr)
dwa
Nummer
三(sān)
trzy
Nummer
四(sì)
cztery
Nummer
五(wǔ)
pięć
nummer
六(liù)
sześć
Nummer
七(qī)
siedem
Nummer
八(bā)
osiem
Nummer
九(jiǔ)
dziewięć
Nummer
十(shí)
dziesięć
Nummer
十一(shíyī)
jedenaście
Nummer
十二(shí'èr)
dwanaście
Nummer
十三(shísān)
trzynaście
Nummer
十四(shísì)
czternaście
Nummer
十五(shíwǔ)
piętnaście
Nummer
十六(shíliù)
szesnaście
Nummer
十七(shíqī)
siedemnaście
Nummer
十八(shíbā)
osiemnaście
Nummer
十九(shíjiǔ)
dziewiętnaście
Nummer
二十(èrshí)
dwadzieścia
Nummer
三十(sānshí)
trzydzieści
Nummer
四十(sìshí)
czterdzieści
Nummer
五十(wǔshí)
pięćdziesiąt
Nummer
六十(liùshí)
sześćdziesiąt
Nummer
七十(qīshí)
siedemdziesiąt
Nummer
八十(bāshí)
osiemdziesiąt
Nummer
九十(jiǔshí)
dziewięćdziesiąt
Nummer
一百(yībǎi)
sto
Nummer
一百万(yībǎi wàn)
milion
Nummer
十亿(shí yì)
miliard
Nummer

Numre & Penge - Penge

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Czy można płacić ___?
At høre efter hvilke betalingsmetoder der accepteres
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kartą kredytową?
betalingsmetode
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... kartą debetową?
betalingsmetode
…现金?(…xiànjīn?)
... gotówką?
betalingsmetode
…支票?(…zhīpiào?)
... czekiem?
betalingsmetode
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
At anmode om at veksle penge fra en bestemt valuta til en anden valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
At spørge efter vekselkursen

Numre & Penge - Hæveautomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Podaj PIN.
En præcis handling om at indtaste din personlige kode
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Mulighed om hvordan man vil have pengene
确认(quèrèn)
Akceptuj
Accepter en handling
取消(qǔxiāo)
Anuluj
At annullere en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybierz kwotę
At vælge pengebeløb
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
At få en kvittering på hævningen