kinesisk | Fraser - Rejse | Numre & Penge

Numre & Penge - Numre

zero
零(líng)
Nummer
jeden
一(yī)
Nummer
dwa
二(èr)
Nummer
trzy
三(sān)
Nummer
cztery
四(sì)
Nummer
pięć
五(wǔ)
nummer
sześć
六(liù)
Nummer
siedem
七(qī)
Nummer
osiem
八(bā)
Nummer
dziewięć
九(jiǔ)
Nummer
dziesięć
十(shí)
Nummer
jedenaście
十一(shíyī)
Nummer
dwanaście
十二(shí'èr)
Nummer
trzynaście
十三(shísān)
Nummer
czternaście
十四(shísì)
Nummer
piętnaście
十五(shíwǔ)
Nummer
szesnaście
十六(shíliù)
Nummer
siedemnaście
十七(shíqī)
Nummer
osiemnaście
十八(shíbā)
Nummer
dziewiętnaście
十九(shíjiǔ)
Nummer
dwadzieścia
二十(èrshí)
Nummer
trzydzieści
三十(sānshí)
Nummer
czterdzieści
四十(sìshí)
Nummer
pięćdziesiąt
五十(wǔshí)
Nummer
sześćdziesiąt
六十(liùshí)
Nummer
siedemdziesiąt
七十(qīshí)
Nummer
osiemdziesiąt
八十(bāshí)
Nummer
dziewięćdziesiąt
九十(jiǔshí)
Nummer
sto
一百(yībǎi)
Nummer
milion
一百万(yībǎi wàn)
Nummer
miliard
十亿(shí yì)
Nummer

Numre & Penge - Penge

Czy można płacić ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
At høre efter hvilke betalingsmetoder der accepteres
... kartą kredytową?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalingsmetode
... kartą debetową?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalingsmetode
... gotówką?
…现金?(…xiànjīn?)
betalingsmetode
... czekiem?
…支票?(…zhīpiào?)
betalingsmetode
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
At anmode om at veksle penge fra en bestemt valuta til en anden valuta
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
At spørge efter vekselkursen

Numre & Penge - Hæveautomat

Podaj PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
En præcis handling om at indtaste din personlige kode
Wypłata gotówki
取款(qǔkuǎn)
Mulighed om hvordan man vil have pengene
Akceptuj
确认(quèrèn)
Accepter en handling
Anuluj
取消(qǔxiāo)
At annullere en handling
Wybierz kwotę
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
At vælge pengebeløb
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
At få en kvittering på hævningen