vietnamesisk | Fraser - Rejse | Numre & Penge

Numre & Penge - Numre

ศูนย์ (soon)
không
Nummer
หนึ่ง (neung)
một
Nummer
สอง (song)
hai
Nummer
สาม (sarm)
ba
Nummer
สี่ (see)
bốn
Nummer
ห้า (ha)
năm
nummer
หก (hok)
sáu
Nummer
เจ็ด (jed)
bảy
Nummer
แปด (pad)
tám
Nummer
เก้า (kao)
chín
Nummer
สิบ (sib)
mười
Nummer
สิบเอ็ด (sib-ed)
mười một
Nummer
สิบสอง (sib-song)
mười hai
Nummer
สิบสาม (sib-sarm)
mười ba
Nummer
สิบสี่ (sib-see)
mười bốn
Nummer
สิบห้า (sib-ha)
mười lăm
Nummer
สิบหก (sib-hok)
mười sáu
Nummer
สิบเจ็ด(sib-jed)
mười bảy
Nummer
สิบแปด(sib-pad)
mười tám
Nummer
สิบเก้า(sib-kao)
mười chín
Nummer
ยี่สิบ (yee-sib)
hai mươi
Nummer
สามสิบ (sarm-sib)
ba mươi
Nummer
สี่สิบ (see-sib)
bốn mươi
Nummer
ห้าสิบ (ha-sib)
năm mươi
Nummer
หกสิบ (hok-sib)
sáu mươi
Nummer
เจ็ดสิบ (jed-sib)
bảy mươi
Nummer
แปดสิบ (pad-sib)
tám mươi
Nummer
เก้าสิบ (kao-sib)
chín mươi
Nummer
หนึ่งร้อย (neung-roi)
trăm
Nummer
หนึ่งล้าน (neung-larn)
triệu
Nummer
พันล้าน (pun-larn)
tỉ
Nummer

Numre & Penge - Penge

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
At høre efter hvilke betalingsmetoder der accepteres
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... thẻ tín dụng?
betalingsmetode
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... thẻ thanh toán?
betalingsmetode
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... tiền mặt?
betalingsmetode
...เช็ค? (checks)
... séc?
betalingsmetode
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Tôi muốn đổi tiền.
At anmode om at veksle penge fra en bestemt valuta til en anden valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
At spørge efter vekselkursen

Numre & Penge - Hæveautomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Mời bạn nhập mã PIN.
En præcis handling om at indtaste din personlige kode
การถอนตังค์
Rút tiền
Mulighed om hvordan man vil have pengene
ตกลง (tok-long)
Xác nhận
Accepter en handling
ยกเลิก (yok-lerk)
Hủy
At annullere en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Chọn khoản tiền
At vælge pengebeløb
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
At få en kvittering på hævningen