kinesisk | Fraser - Rejse | Shopping

Shopping - Basis

Avete ____?
您有___?(nín yǒu ___?)
At spørge efter en bestemt vare
Dove posso trovare ____?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
At spørge efter placeringen af en bestemt vare
Quanto costa questo?
多少钱?(duōshǎo qián?)
At spørge efter prisen på en bestemt vare
Avete qualcosa di meno costoso?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
At spørge efter en vare der er mindre dyr
A che ora aprite/chiudete?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
At spørge efter åbningstider/lukketider
Sto dando un'occhiata.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
At fortælle salgsassistenten at du bare kigger og ikke har brug for hjælp lige nu
Lo compro.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
At starte din beslutning om at købe noget
Accettate carta di credito?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
At spørge efter om butikken tager imod kreditkort
Mi può fare lo scontrino?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
At spørge efter kvitteringen
Mi può dare una borsa?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
At spørge efter en pose
Vorrei restituire questo.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
At forklare at du gerne vil returnere varen

Shopping - Tøj

Posso provarlo?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
At spørge efter om du kan prøve et stykke tøj
Dove sono i camerini di prova?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
At spørge efter prøverummene
Avete la taglia ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
At spørge efter en bestemt tøjstørrelse
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Tøjstørrelse
... media?
…中号?(…zhōng hào?)
Tøjstørrelse
... large?
…大号?(…dà hào?)
Tøjstørrelse
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Tøjstørrelse
Avete il ___ di queste scarpe?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
At spørge efter en bestemt skostørrelse
E' troppo piccolo.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
At forklare at et stykke tøj er for lille
E' troppo grande.
这太大了。(zhè tài dàle.)
At forklare at et stykke tøj er for stort
Come mi sta?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
At spørge efter en mening om hvordan tøjet ser ud

Shopping - Prutte om prisen

Ti do ____ per questo.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
At foreslå en startpris
Costa troppo!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
At protestere over en pris fordi den er for høj
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
At henvise til en billigere pris i en anden butik
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
At give et endeligt bud
Allora non sono interessato.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
At vise manglende interesse
Allora andrò da un'altra parte.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
At vise manglende interesse ved at true med at gå
Non posso permettermelo!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
At protestere over en pris ved at sige du ikke har det beløb
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
At acceptere en handel med påtaget fortrydelse