italiensk | Fraser - Rejse | Shopping

Shopping - Basis

您有___?(nín yǒu ___?)
Avete ____?
At spørge efter en bestemt vare
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Dove posso trovare ____?
At spørge efter placeringen af en bestemt vare
多少钱?(duōshǎo qián?)
Quanto costa questo?
At spørge efter prisen på en bestemt vare
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Avete qualcosa di meno costoso?
At spørge efter en vare der er mindre dyr
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
A che ora aprite/chiudete?
At spørge efter åbningstider/lukketider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Sto dando un'occhiata.
At fortælle salgsassistenten at du bare kigger og ikke har brug for hjælp lige nu
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Lo compro.
At starte din beslutning om at købe noget
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Accettate carta di credito?
At spørge efter om butikken tager imod kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Mi può fare lo scontrino?
At spørge efter kvitteringen
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Mi può dare una borsa?
At spørge efter en pose
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Vorrei restituire questo.
At forklare at du gerne vil returnere varen

Shopping - Tøj

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Posso provarlo?
At spørge efter om du kan prøve et stykke tøj
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Dove sono i camerini di prova?
At spørge efter prøverummene
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Avete la taglia ___?
At spørge efter en bestemt tøjstørrelse
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Tøjstørrelse
…中号?(…zhōng hào?)
... media?
Tøjstørrelse
…大号?(…dà hào?)
... large?
Tøjstørrelse
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Tøjstørrelse
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Avete il ___ di queste scarpe?
At spørge efter en bestemt skostørrelse
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
E' troppo piccolo.
At forklare at et stykke tøj er for lille
这太大了。(zhè tài dàle.)
E' troppo grande.
At forklare at et stykke tøj er for stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Come mi sta?
At spørge efter en mening om hvordan tøjet ser ud

Shopping - Prutte om prisen

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ti do ____ per questo.
At foreslå en startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Costa troppo!
At protestere over en pris fordi den er for høj
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
At henvise til en billigere pris i en anden butik
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
At give et endeligt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Allora non sono interessato.
At vise manglende interesse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Allora andrò da un'altra parte.
At vise manglende interesse ved at true med at gå
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Non posso permettermelo!
At protestere over en pris ved at sige du ikke har det beløb
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
At acceptere en handel med påtaget fortrydelse