kinesisk | Fraser - Rejse | At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
At lave en reservation
Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
At spørge efter et bord
Tager I imod kreditkort?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
At spørge efter om du kan betale med kreditkort
Tilbyder I vegetarmad?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
At spørge efter om de har vegetar måltider
Tilbyder I kosher mad?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
At spørge efter om de har kosher måltider
Tilbyder I halal mad?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
At spørge efter om de har halal måltider
Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad

Må jeg se menuen, tak?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
At spørge efter at se menuen
Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille
Hvad på menuen kan du anbefale?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
Er der en specialitet?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
At spørge efter om restauranten har en specialitet
Er der en lokal specialitet?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen
Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser
Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes
Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer
Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
At bestille en bestemt ret
Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
At bestille appetizere
Salat
沙拉(shālā)
ret
suppe
汤(tāng)
ret
kød
肉(ròu)
mad
svinekød
猪肉(zhūròu)
kødtype
oksekød
牛肉(niúròu)
kødtype
kylling
鸡肉(jīròu)
kødtype
Jeg vil gerne have mit kød er rødstegt/medium/gennemstegt.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes
alt godt fra havet
海鲜(hǎixiān)
mad
fisk
鱼(yú)
mad
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
ret
salt
盐(yán)
peber
胡椒(hújiāo)
sennep
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
brød
面包(miànbāo)
smør
黄油(huángyóu)
Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
At spørge efter en påfyldning
Tak, det er nok.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
At bestille dessert
Jeg vil gerne have ___, tak.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
At bestille dessert
Is
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
kage
蛋糕(dàngāo)
dessert
chokolade
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
småkager
饼干(bǐnggān)
dessert
Nyd dit måltid!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer

Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
At bestille drikkevarer
vand med brus
带气的水(dài qì de shuǐ)
drikkevare
mineralvand
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
drikkevare
en øl
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
drikkevare
en flaske vin
一瓶酒(yī píng jiǔ)
drikkevare
en kaffe
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
drikkevare
en te
一杯茶(yībēi chá)
drikkevare
Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale

Vi vil gerne betale, tak.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
At sige du gerne vil betale
Vi vil gerne betale seperat.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad
Jeg betaler for det hele.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet
Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for
Behold byttepengene.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge
Maden var udsøgt!
太美味了!(tài měiwèile!)
At komplimentere maden
Fortæl kokken om mine komplimenter!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager

Mit mad er koldt.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
At klage over maden er for kold
Dette er ikke tilberedt ordentligt.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tilberedningstiden var for kort
Dette har fået for meget.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tilberedningstiden var for lang
Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte
Denne vin smager af kork.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
At nævne at vinen er blevet dårlig
Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
At klage over ventetiden på det bestilte mad
Drikken er ikke kold.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
At klage over drinkens varme temperatur
Min drink smager underlig.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
At kommentere på den mærkelige smag din drink har
Jeg bestilte min drink uden is.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden
Der mangler en ret.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
At kommentere på at din ordre ikke er komplet
Dette er ikke rent.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier

Er der___i dette?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
Kan du venligst tilberede retten uden ____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår
nødder/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Madallergi
sesamfrø/solsikkefrø
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Madallergi
æg
鸡蛋(jīdàn)
Madallergi
Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Madallergi
Mel/hvede
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Madallergi
Mælk/laktose/mælkeprodukter
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Madallergi
gluten
面筋(miànjīn)
Madallergi
soja
豆类(dòu lèi)
Madallergi
leguminous planter/bønner/ærter/majs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Madallergi
Champignon
蘑菇(mógū)
Madallergi
frugt/kiwi/kokos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Madallergi
purløg/løg/hvidløg
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Madallergi
alkohol
酒精(jiǔjīng)
Madallergi