kinesisk | Fraser - Rejse | At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
At lave en reservation
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
At spørge efter et bord
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
At spørge efter om du kan betale med kreditkort
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
At spørge efter om de har vegetar måltider
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
At spørge efter om de har kosher måltider
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
At spørge efter om de har halal måltider
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
At spørge efter at se menuen
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille
Kion vi rekomendas sur la menuo?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
At spørge efter om restauranten har en specialitet
Ĉu estas loka fako?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
At bestille en bestemt ret
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
At bestille appetizere
salaton
沙拉(shālā)
ret
supon
汤(tāng)
ret
karnon
肉(ròu)
mad
porkaĵon
猪肉(zhūròu)
kødtype
bovaĵon
牛肉(niúròu)
kødtype
kokidon
鸡肉(jīròu)
kødtype
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes
marmanĝaĵon
海鲜(hǎixiān)
mad
fiŝon
鱼(yú)
mad
pastaĵon
意大利面(yìdàlì miàn)
ret
salon
盐(yán)
pipron
胡椒(hújiāo)
mustardon
芥末(jièmò)
keĉupon
番茄酱(fānqié jiàng)
panon
面包(miànbāo)
buteron
黄油(huángyóu)
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
At spørge efter en påfyldning
Dankon, tio sufiĉas.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
At bestille dessert
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
At bestille dessert
gelaton
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
kukon
蛋糕(dàngāo)
dessert
ĉokoladon
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
keksojn
饼干(bǐnggān)
dessert
Ĝuu vian manĝon!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
At bestille drikkevarer
karbonatan akvon
带气的水(dài qì de shuǐ)
drikkevare
akvon sen gaso
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
drikkevare
bieron
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
drikkevare
botelon da vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
drikkevare
kafon
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
drikkevare
teon
一杯茶(yībēi chá)
drikkevare
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale

Ni volus pagi, bonvolu.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
At sige du gerne vil betale
Ni ŝatus pagi aparte.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad
Mi pagos ĉion.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for
Konservu la moneton.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge
La manĝaĵo estis bongusta!
太美味了!(tài měiwèile!)
At komplimentere maden
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager

Mia manĝo estas malvarma.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
At klage over maden er for kold
Tiu ne estas konvene kuirita.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tilberedningstiden var for kort
Tiu estas tro kuirita.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tilberedningstiden var for lang
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte
Tiu vino estas korkita.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
At nævne at vinen er blevet dårlig
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
At klage over ventetiden på det bestilte mad
Tiu trinkaĵo estas varma.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
At klage over drinkens varme temperatur
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
At kommentere på den mærkelige smag din drink har
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden
Unu pladon mankas.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
At kommentere på at din ordre ikke er komplet
Tiu ne estas pura.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier

Ĉu estas ___ en ĉi?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår
nuksoj/arakidoj
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Madallergi
sezamosemoj/sunfloro
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Madallergi
ovo
鸡蛋(jīdàn)
Madallergi
mariskoj/fiŝo/salikokoj
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Madallergi
faruno/greno
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Madallergi
lakto/laktozo/laktejo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Madallergi
gluteno
面筋(miànjīn)
Madallergi
sojo
豆类(dòu lèi)
Madallergi
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Madallergi
fungoj
蘑菇(mógū)
Madallergi
fruktoj/kivo/kokoso
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Madallergi
cebolletaoj/cepoj/ajlo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Madallergi
alkoholo
酒精(jiǔjīng)
Madallergi