dansk | Fraser - Rejse | At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
At lave en reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
At spørge efter et bord
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tager I imod kreditkort?
At spørge efter om du kan betale med kreditkort
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tilbyder I vegetarmad?
At spørge efter om de har vegetar måltider
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tilbyder I kosher mad?
At spørge efter om de har kosher måltider
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tilbyder I halal mad?
At spørge efter om de har halal måltider
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Må jeg se menuen, tak?
At spørge efter at se menuen
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Hvad på menuen kan du anbefale?
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Er der en specialitet?
At spørge efter om restauranten har en specialitet
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Er der en lokal specialitet?
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
At bestille en bestemt ret
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
At bestille appetizere
沙拉(shālā)
Salat
ret
汤(tāng)
suppe
ret
肉(ròu)
kød
mad
猪肉(zhūròu)
svinekød
kødtype
牛肉(niúròu)
oksekød
kødtype
鸡肉(jīròu)
kylling
kødtype
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Jeg vil gerne have mit kød er rødstegt/medium/gennemstegt.
At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes
海鲜(hǎixiān)
alt godt fra havet
mad
鱼(yú)
fisk
mad
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
ret
盐(yán)
salt
胡椒(hújiāo)
peber
芥末(jièmò)
sennep
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brød
黄油(huángyóu)
smør
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
At spørge efter en påfyldning
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Tak, det er nok.
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
At bestille dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jeg vil gerne have ___, tak.
At bestille dessert
冰淇淋(bīngqílín)
Is
dessert
蛋糕(dàngāo)
kage
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
chokolade
dessert
饼干(bǐnggān)
småkager
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Nyd dit måltid!
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.
At bestille drikkevarer
带气的水(dài qì de shuǐ)
vand med brus
drikkevare
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
mineralvand
drikkevare
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
en øl
drikkevare
一瓶酒(yī píng jiǔ)
en flaske vin
drikkevare
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
en kaffe
drikkevare
一杯茶(yībēi chá)
en te
drikkevare
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Vi vil gerne betale, tak.
At sige du gerne vil betale
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vi vil gerne betale seperat.
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Jeg betaler for det hele.
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Behold byttepengene.
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge
太美味了!(tài měiwèile!)
Maden var udsøgt!
At komplimentere maden
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Fortæl kokken om mine komplimenter!
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mit mad er koldt.
At klage over maden er for kold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Tilberedningstiden var for kort
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dette har fået for meget.
Tilberedningstiden var for lang
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Denne vin smager af kork.
At nævne at vinen er blevet dårlig
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
At klage over ventetiden på det bestilte mad
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Drikken er ikke kold.
At klage over drinkens varme temperatur
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Min drink smager underlig.
At kommentere på den mærkelige smag din drink har
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Jeg bestilte min drink uden is.
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Der mangler en ret.
At kommentere på at din ordre ikke er komplet
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dette er ikke rent.
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Er der___i dette?
At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Kan du venligst tilberede retten uden ____?
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nødder/peanuts
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamfrø/solsikkefrø
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
æg
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mel/hvede
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Mælk/laktose/mælkeprodukter
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Madallergi
豆类(dòu lèi)
soja
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous planter/bønner/ærter/majs
Madallergi
蘑菇(mógū)
Champignon
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frugt/kiwi/kokos
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
purløg/løg/hvidløg
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Madallergi