fransk | Fraser - Rejse | At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
At lave en reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
At spørge efter et bord
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Acceptez-vous le paiement par carte ?
At spørge efter om du kan betale med kreditkort
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Avez-vous un menu végétarien ?
At spørge efter om de har vegetar måltider
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Servez-vous de la nourriture casher ?
At spørge efter om de har kosher måltider
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Servez-vous de la nourriture halal ?
At spørge efter om de har halal måltider
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
At spørge efter at se menuen
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Que recommandez-vous ?
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
At spørge efter om restauranten har en specialitet
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Y a-t-il une spécialité de la région ?
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
At bestille en bestemt ret
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
At bestille appetizere
沙拉(shālā)
salade
ret
汤(tāng)
soupe
ret
肉(ròu)
viande
mad
猪肉(zhūròu)
porc
kødtype
牛肉(niúròu)
bœuf
kødtype
鸡肉(jīròu)
poulet
kødtype
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes
海鲜(hǎixiān)
fruits de mer
mad
鱼(yú)
poisson
mad
意大利面(yìdàlì miàn)
pâtes
ret
盐(yán)
sel
胡椒(hújiāo)
poivre
芥末(jièmò)
moutarde
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
pain
黄油(huángyóu)
beurre
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
La même chose, s'il vous plaît !
At spørge efter en påfyldning
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Merci, ça ira.
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
At bestille dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
At bestille dessert
冰淇淋(bīngqílín)
glace
dessert
蛋糕(dàngāo)
gâteau
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
chocolat
dessert
饼干(bǐnggān)
cookies
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Bon appétit !
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
At bestille drikkevarer
带气的水(dài qì de shuǐ)
une eau gazeuse
drikkevare
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
une eau plate
drikkevare
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
une bière
drikkevare
一瓶酒(yī píng jiǔ)
une bouteille de vin
drikkevare
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
un café
drikkevare
一杯茶(yībēi chá)
un thé
drikkevare
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
At sige du gerne vil betale
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Nous voulons payer séparément.
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
C'est pour moi.
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Je vous invite à déjeuner/dîner.
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Gardez la monnaie.
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge
太美味了!(tài měiwèile!)
Le repas était délicieux !
At komplimentere maden
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Mes compliments au chef !
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mon plat est froid.
At klage over maden er for kold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Ce n'est pas assez cuit.
Tilberedningstiden var for kort
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
C'est trop cuit.
Tilberedningstiden var for lang
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Le vin est bouchonné.
At nævne at vinen er blevet dårlig
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
At klage over ventetiden på det bestilte mad
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Cette boisson n'est pas fraîche.
At klage over drinkens varme temperatur
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Ma boisson a un goût bizarre.
At kommentere på den mærkelige smag din drink har
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Il manque un plat.
At kommentere på at din ordre ikke er komplet
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Ce n'est pas propre.
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noix/cacahuètes
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
graines de sésame/graines de tournesol
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
œuf
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farine/blé
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
lait/lactose/produits laitiers
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Madallergi
豆类(dòu lèi)
soja
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
Madallergi
蘑菇(mógū)
champignons
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruits/kiwis/noix de coco
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
ciboulette/oignons/ail
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alcool
Madallergi