italiensk | Fraser - Rejse | At Spise Ude

At Spise Ude - Ved Indgangen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
At lave en reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Un tavolo per _[numero di persone]_.
At spørge efter et bord
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Accettate carte di credito?
At spørge efter om du kan betale med kreditkort
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Avete piatti vegetariani?
At spørge efter om de har vegetar måltider
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Avete piatti kosher?
At spørge efter om de har kosher måltider
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Avete piatti islamici?
At spørge efter om de har halal måltider
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
I vil gerne se sport mens eller efter I har spist

At Spise Ude - At bestille mad

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Mi porta il menù?
At spørge efter at se menuen
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Scusi. Vorremmo ordinare.
At fortælle tjeneren at I er klar til at bestille
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Cosa ci consiglia dal menù?
At spørge tjeneren om han/hun kan anbefale noget på menuen
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Avete una specialità della casa?
At spørge efter om restauranten har en specialitet
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
C'è una specialità locale?
At spørge efter om restauranten har en lokal specialitet på menuen
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
At informere om at du er allergisk over for bestemte ingredienser
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
At finde ud af om noget indeholder sukker eller kulhydrater da du har diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Non mangio ____. C'è ____ qui?
At informere tjeneren om at du ikke kan spise bestemte varer
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Io prendo _[piatto]_.
At bestille en bestemt ret
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vorremmo ordinare degli antipasti.
At bestille appetizere
沙拉(shālā)
insalata
ret
汤(tāng)
zuppa
ret
肉(ròu)
carne
mad
猪肉(zhūròu)
maiale
kødtype
牛肉(niúròu)
manzo
kødtype
鸡肉(jīròu)
pollo
kødtype
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
At informere tjeneren om hvordan du gerne vil have dit kød skal forberedes
海鲜(hǎixiān)
frutti di mare
mad
鱼(yú)
pesce
mad
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
ret
盐(yán)
sale
胡椒(hújiāo)
pepe
芥末(jièmò)
senape
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
pane
黄油(huángyóu)
burro
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Vorrei il bis!
At spørge efter en påfyldning
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Grazie, sono a posto.
At sige tjeneren kan stoppe med at servere mad / fylde glassene
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vorremmo ordinare il dolce.
At bestille dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Vorrei un ___.
At bestille dessert
冰淇淋(bīngqílín)
gelato
dessert
蛋糕(dàngāo)
torta
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
cioccolato
dessert
饼干(bǐnggān)
biscotti
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Buon appetito!
At ønske et fornøjeligt måltid

At Spise Ude - At bestille drikkevarer

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Prendo ___.
At bestille drikkevarer
带气的水(dài qì de shuǐ)
un'acqua frizzante
drikkevare
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
un'acqua naturale
drikkevare
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
una birra
drikkevare
一瓶酒(yī píng jiǔ)
una bottiglia di vino
drikkevare
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
un caffè
drikkevare
一杯茶(yībēi chá)
un tè
drikkevare
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
At spørge om noget indeholder alkohol

At Spise Ude - Betale

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Il conto, per favore.
At sige du gerne vil betale
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vorremo conti separati.
At informere tjeneren om at hver person i selskabet gerne vil betale for deres eget mad
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Pago io per tutto.
At informere tjeneren om at du gerne vil betale for alle i selskabet
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Offro io per il pranzo/la cena.
At invitere en anden person ud til et måltid som du betaler for
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Puoi tenere la mancia.
At fortælle tjeneren at han/hun kan beholde de ekstra penge du betalte som drikkepenge
太美味了!(tài měiwèile!)
Il cibo era delizioso!
At komplimentere maden
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
I miei complimenti allo chef!
At komplimentere maden

At Spise Ude - Klager

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
E' freddo.
At klage over maden er for kold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Non è abbastanza cotto.
Tilberedningstiden var for kort
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
E' troppo cotto.
Tilberedningstiden var for lang
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
At bemærke at den ret der serveres ikke er den ret du bestilte
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Il vino è andato a male.
At nævne at vinen er blevet dårlig
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
At klage over ventetiden på det bestilte mad
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Questa bibita non è fredda.
At klage over drinkens varme temperatur
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Questa bibita ha un sapore strano.
At kommentere på den mærkelige smag din drink har
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
At kommentere på at du fik en drink med is selvom du bestilte uden
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Manca un piatto.
At kommentere på at din ordre ikke er komplet
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
E' sporco.
At kommentere på at din tallerken/bestik/glas ikke er rent

At Spise Ude - Allergier

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
C'è/ci sono ____ qui?
At spørge efter om en bestemt ret indeholder ingredienser du er allergisk over for
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Può prepararlo senza ______?
At spørge efter om de ingredienser du er allergisk over for kan udelades under tilberedningen af retten
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
At fortælle mennesker du er allergisk og at de skal give dig din medicin hvis et nødstilfælde opstår
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noci/arachidi
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamo/semi di girasole
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
uova
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farina/frumento
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
latte/lattosio/latticini
Madallergi
面筋(miànjīn)
glutine
Madallergi
豆类(dòu lèi)
soia
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminose/fagioli/piselli/mais
Madallergi
蘑菇(mógū)
funghi
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frutta/kiwi/cocco
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
erba cipollina/cipolle/aglio
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alcol
Madallergi