Dansk-engelsk oversættelse af "økologisk"

DA

"økologisk" engelsk oversættelse

DA økologisk
volume_up
{adjektiv}

økologisk (også: miljømæssig)
Den mindste ulykke fremstilles som en uigenkaldelig økologisk katastrofe.
The most minor of accidents is depicted as an irreparable ecological disaster.
Mangler disse økologiske rammebetingelser, fører det til et økologisk Waterloo.
If such a framework is not established, we shall meet our ecological Waterloo.
Dette er imidlertid socialt og økologisk set ikke så selvfølgeligt.
However, there are social and ecological questions to be asked about this.
økologisk (også: organisk)
Det er accepteret, at mærkningen økologisk betyder 95 % økologisk, det vil sige op til 5 % ikke-økologisk.
It is accepted that an organic label indicates 95 % organic, i. e. up to 5 % not organic.
Økologisk jordbrug giver landmændene mulighed for en indkomstforøgelse.
Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.
Europa har lovgivning vedrørende økologisk produktion, hvori dette fastlægges.
There is legislation in Europe governing organic production in which this is laid down.

Eksempelsætninger "økologisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDe, der køber økologisk mærket fisk, vil også vide, at bestanden ikke er truet.
Those who buy eco-labelled fish also want to know that the stock is not threatened.
DanishSå behøver jeg ikke længere at sprøjte med nogen insektgift - en økologisk fordel!
There would then be no need to spray insecticides - good news for the environment!
DanishVandafledning, der er økologisk bæredygtig, bør ikke begrænses af unionsbestemmelser.
The ecologically sustainable transfer of water must not be restricted by Union acts.
DanishRIS betyder en merværdi i økologisk, økonomisk og trafikpolitisk henseende.
As such, it is an important proposal to promote European inland navigation.
DanishDet er måden at gribe sagen an på, hvis man vil tilskynde til økologisk planlægning.
Only this sort of approach will act as any real incentive in eco-design.
DanishAt det så også medfører en økologisk bieffekt, er så meget desto bedre.
The fact that this also has an environmental side-effect is all to the good.
DanishDet er meget vigtigt med lovgivning og økologisk landbrug, men det er ikke nok.
Legislation is important as well as ecologically friendly agriculture, but it is not enough.
DanishMen det er hverken forbrugervenligt eller økologisk forsvarligt.
But this is neither consumer-friendly nor justifiable on environmental grounds.
DanishDet andet punkt er, at der skal ske en økologisk sanering af transportmidlerne til vands.
This should include the communication of these tables to the Commission.
DanishØkologisk set er det meget klogere, hvis træet brændes som en energikilde i folks huse.
It is a lot wiser ecologically if this wood is burnt as an energy source in people's houses.
DanishDen er egentlig økologisk uholdbar, hvis man holder den stigningstakt, vi har i dag.
It is in fact environmentally unsustainable to maintain the rate of growth which we have today.
DanishJúcar-flodens mellemste og nedre løb er af stor økologisk værdi.
The lower and middle sections of the river Júcar are of major environmental interest.
DanishEnergiafgiften - det må man understrege - er ikke en økologisk afgift.
The energy tax - and this needs to be emphasised - is not an ecotax.
DanishØMU er ikke foreneligt med det, som jeg stræber efter, nemlig det økologisk bæredygtige samfund.
My goal of an ecologically sustainable society is not compatible with EMU.
DanishDe gør en miljøkonflikt, en økologisk katastrofe, til en retskonflikt, som er enestående i historien.
But what you are doing today, Mr President, is raising a question of legal policy.
DanishDenne plan bør også omfatte oprettelsen af beskyttelseszoner i økologisk følsomme områder.
This plan should encompass the setting-up of protection zones in ecologically sensitive areas.
DanishEt mere økologisk landbrug skal være normen, ikke undtagelsen.
Agriculture that is closer to nature must be the norm, not the exception.
DanishSåledes har man undgået en maksimalistisk økologisk holdning, der ville være til skade for økonomien.
An extreme ecologist position, unreasonable in economic terms, has thus been avoided.
DanishOgså miljøvenlige aktiviteter som økologisk turisme har brug for støtte.
Lastly, assistance should be provided for environmentally-friendly activities, such as eco-tourism.
DanishOmrådet er desuden ud fra en økologisk synsvinkel overordentligt mangfoldigt og rigt.
The area is also extremely ecologically diverse and rich.